Adiunkt w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki

praca@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • pedagogika

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs nr 73.2023.IP.WNHP.AH z dnia 23 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna

·        w dyscyplinie: pedagogika

·        w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 30 sierpnia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Okres zatrudnienia: 2 lata z możliwością przedłużenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydata wymagane jest:

1.    Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.

2.    Znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie publikacji naukowych, aktywny udział w konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.

3.    Publikacje naukowe (po uzyskaniu stopnia doktora) przypisane do dyscypliny naukowej pedagogika, w postaci monografii, rozdziałów w pracach wieloautorskich oraz artykułów naukowych wydanych w wydawnictwach i czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i wydawnictw  MNiSW i MEiN, dotyczące edukacji i wychowania.

4.    Udokumentowany aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

5.    Doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych oraz projektów edukacyjnych.

6.    Doświadczenie w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, w szczególności z przedmiotów: Pedagogika opiekuńcza, Terapia pedagogiczna, Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej, Diagnostyka pedagogiczna, Metodyka pracy wychowawczej z grupą.

7.    Doświadczenie praktyczne w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz pedagogicznego wsparcia dziecka i rodziny.

Zakres obowiązków

1.    Prowadzenie badań naukowych w zakresie edukacji oraz pedagogiki opiekuńczej.

2.    Podejmowanie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych, wynikających z zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki oraz w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym.

3.    Aplikowanie o projekty i granty badawcze.

4.    Włączenie się do międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej Zakładu Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym.

5.    Inicjowanie nowych  kontaktów naukowo-badawczych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Wymagane dokumenty

1.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz-osobowy-kandydata).

2.    Życiorys.

3.    Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.

4.    Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie-dot.-ms.-pracy).

5.    Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr).

6.    Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.

7.    Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.

8.    Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.

9.   Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Oświadczenie-art.-113).

10.    Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt.73.IP.WNHP”.

Dodatkowe informacje

1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że: 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem. 

2.    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl . 

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora. W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. 

6.    Posiada Pani/Pan prawo do: 

a)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

b)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże     uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.