Adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w.

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w. Instytutu Historycznego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs nr 66.2023.ZHPP.WNHP.AW z dnia 17.05.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Historyczny, Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w.

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

 • w dyscyplinie: historia
 • w dziedzinie: nauki humanistyczne

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Okres zatrudnienia: 2 lata

Termin składania dokumentów: 16.06.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Ukończone studia historyczne.
 2. Prowadzenie badań z zakresu dziejów Polski i/lub powszechnych w XIX wieku (1789-1914).
 3. Znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego na poziomie umożliwiającym prowadzenie badań naukowych oraz komunikowanie ich wyników.
 4. Legitymowanie się opublikowaniem lub poświadczonym przyjęciem do druku monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny naukowej historia i znajdujących się na ministerialnej liście czasopism punktowanych lub co najmniej dwóch rozdziałów w recenzowanych monografiach zbiorowych publikowanych w wydawnictwach z listy ministerialnej.
 5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych lub realizację zespołowych projektów badawczych poświadczone kierowaniem lub udziałem w projekcie badawczym zagranicznym lub krajowym, finansowanym ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych (m.in. MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP) lub stypendium bądź staż zagraniczny przyznany w otwartych postępowaniach konkursowych (m.in. MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP).
 6. Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych dotyczących dziejów Polski i powszechnych w XIX-XX wieku. W przypadku kandydatów spoza Polski wymagana czynna znajomość języka polskiego – umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 7. Umiejętność organizowania badań naukowych (poświadczone skutecznością w zdobywaniu środków na finansowanie badań).

 

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie badań naukowych z zakresu dziejów Polski i/lub powszechnych w XIX w. (1789-1914).
 2. Realizacja zajęć dydaktycznych dotyczących dziejów Polski i powszechnych w XIX-XX w.
 3. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych związanych z zatrudnieniem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
 4. Aplikowanie o projekty badawcze.
 5. Przygotowywanie publikacji naukowych ukazujących się w czasopismach i wydawnictwach znajdujących się na listach ministerialnych.
 6. Aplikowanie o krajowe i zagraniczne stypendia naukowe.
 7. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

 

Lista wymaganych dokumentów na potrzeby konkursu

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. W przypadku zatrudnienia na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

 

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt 66.ZHPP.WNHP”.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora.
  W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.