asystent

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Uniwersytet Wrocławski

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Języka Niemieckiego

Instytutu Filologii Germańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2021 r. Zatrudnienie na pełny etat.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

posiadanie tytułu magistra/stopnia doktora w dyscyplinie językoznawstwo; 
udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwo;
udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauczanie języka niemieckiego na poziomie akademickim;
udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;
znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz prowadzenie językoznawczych badań porównawczych;
Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Zakładu Języka Niemieckiego: zainteresowania badawcze w zakresie porównawczych badań różnych aspektów (w szczególności fonetyczny i/lub pragmatyczny) tekstów mówionych; udział w grantach jako badacz i/lub kierownik.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
życiorys;

kwestionariusz osobowy;
kopię dyplomu doktorskiego;
autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
wykaz publikacji naukowych;
elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej  (arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;

projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu ‘fonetyka porównawcza’;

oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 25.06.2021 r.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl