asystent

Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

1.    dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM,

2.    tytuł zawodowy magister/lekarz na kierunku biotechnologia/medycyna/analityka medyczna,

4         pełne prawo wykonywania zawodu (dotyczy zawodu dla którego przepisy szczególnie

przewidują posiadanie takiego prawa),

5         znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć,

6         inne: doświadczenie w zakresie izolacji komórek i tworzenia hodowli pierwotnych, znajomość hodowli komórkowej, umiejętność oceny procesów prowadzonych badań, doświadczenie publikacyjne,

7         kandydaci którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

8         oraz spełniający wymagania art. 113  ustawy prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce                                       (Dz. U. 2018, poz.1668) tj. : 

a.       mają pełną zdolność do czynności prawnych, 

b.       korzystają z pełni praw publicznych,

c.       nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d.       nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat,

e.       posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni.

 

 

 

 

 

 

 Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

 

1.      wniosek konkursowy,

2.      kwestionariusz osobowy,

3.      dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych,                            

4.      zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora),

5.      spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,

6.      informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych      realizowanych zajęciach dydaktycznych,

7.      przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w uczelni,

8.      kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu (jeśli wymagane), ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich  (jeśli wymagane),

       9. oświadczenia określone w Regulaminie konkursu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.kepinska@umed.wroc.pl