asystent

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nr referencyjny: As8/K42W07D08/12/2021

Rodzaj: asystent badawczy

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy: Wrocław

Jednostka organizacyjna Uczelni: Wydział Inżynierii Środowiska / Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Wymiar etatu: pełny etat

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację prac badawczych w ramach projektu badawczego.

Zadania:

Do obowiązków pracownika będzie należało:

a)    wykonywanie symulacji numerycznych opartych na modelach matematycznych na etapie doboru podstawowych komponentów technologii do wyparnego oczyszczania wody,

b)    wykonywanie symulacji numerycznych opartych na modelach matematycznych na potrzeby walidacji modeli,

c)    opracowywanie wyników symulacji numerycznych w formie raportów.

Wymagania:

– do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej,

– wykształcenie wyższe magisterskie,

– umiejętność pracy na dużych zbiorach danych,

– znajomość podstawowych metod i narzędzi analizy danych oraz znajomość obsługi programów Statistica, Matlab, Mathematica,

– znajomość obsługi programów do prezentacji wyników danych Canvo, Photoshop,

– znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,

– znajomość języka polskiego oraz angielskiego (poziom średniozaawansowany).

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra,

– inne dokumenty lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. ukończone kursy i szkolenia),

– oświadczenie, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,

– oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oferujemy:

●        zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

●        możliwość rozwoju naukowego.

Termin składania ofert: 14 stycznia 2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 1 lutego 2022 r.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście u Asystenta ds. Kadr w pok. 212, budynek D-2.

Na kopercie z dokumentami prosimy zaznaczyć nr ref.: As8/K42W07D08/12/2021

Dokumenty aplikacyjne nadesłane na konkurs będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Komisja konkursowa wyłania kandydata do zatrudnienia lub stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań, co skutkuje zamknięciem konkursu bez wyłonienia kandydata. Komisja może bez podawania przyczyn wnioskować o nierozstrzyganie i zamknięcie konkursu. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone lub zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście u Asystenta ds. Kadr w terminie do 6 miesięcy za pokwitowaniem odbioru. 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wis.pwr.edu.pl.