asystent

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nr referencyjny: As5/K42W07D08/12/2021

Rodzaj: asystent badawczy

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy: Wrocław

Jednostka organizacyjna Uczelni: Wydział Inżynierii Środowiska / Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Wymiar etatu: pełny etat

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za opracowanie projektów komponentów oraz prototypów jednostek do oczyszczania wody.

Zadania:

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 – Opracowanie projektów podstawowych komponentów technologii WOW,

– Opracowanie projektu prototypu jednostki WOW.

Wymagania:

– do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej,

-posiadanie tytułu magistra inżyniera inżynierii środowiska/ sanitarnej,

– posiadanie uprawnień projektowych w zakresie inżynierii środowiska/ sanitarnej,

– doświadczenie w projektowaniu instalacji sanitarnych, w tym instalacji wodno- kanalizacyjnych przez minimum 10 lat,

– znajomość języka polskiego oraz oprogramowania naukowego i inżynierskiego.

 

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera,

– kopia  posiadanych uprawnień projektowych w zakresie inżynierii środowiska/ sanitarnej

-autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach projektowych w zakresie instalacji sanitarnych, w szczególności instalacji wodno-kanalizacyjnych,

– wykaz dorobku jako projektant instalacji sanitarnych,

– inne dokumenty lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. ukończone kursy i szkolenia),

– oświadczenie, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,

– oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oferujemy:

·         zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

·         możliwość rozwoju naukowego.

Termin składania ofert: 14 stycznia 2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 1 lutego 2022 r.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście u Asystenta ds. Kadr w pok. 212, budynek D-2.

Na kopercie z dokumentami prosimy zaznaczyć nr ref.: As5/K42W07D08/12/2021

Dokumenty aplikacyjne nadesłane na konkurs będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Komisja konkursowa wyłania kandydata do zatrudnienia lub stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań, co skutkuje zamknięciem konkursu bez wyłonienia kandydata. Komisja może bez podawania przyczyn wnioskować o nierozstrzyganie i zamknięcie konkursu. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone lub zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście u Asystenta ds. Kadr w terminie do 6 miesięcy za pokwitowaniem odbioru. 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wis.pwr.edu.pl.