Asystent

Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Krystalografii Wydziału Chemii.

Numer 85.2022.ZChF.WCh z dnia 25 lipca 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Krystalografii

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki ścisłe/ nauki chemiczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 5 września 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

Posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki chemiczne.
Posiadać międzynarodowy dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w obszarze badań strukturalnych i krystalografii. Publikacje, w których kandydat jest pierwszym autorem i/lub autorem korespondencyjnym będą istotnym atutem.
Posiadać doświadczenie naukowe (udokumentowane publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych) w obszarze syntezy i charakterystyki spektroskopowej i strukturalnej związków organicznych i koordynacyjnych typu gość-gospodarz.
Posiadać duże doświadczenie w monokrystalicznej i proszkowej rentgenografii strukturalnej.
Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w obszarze krystalografii.
Posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie) co najmniej na poziomie B2.
 

Wymagania dodatkowe:

 

Doświadczenie we współpracy naukowej.
Staże naukowe.
Zaangażowanie w popularyzację nauki.
Umiejętność przygotowania projektu badawczego.
 

Zakres obowiązków:

obszar badawczy:

Prowadzenie badań naukowych w zakresie chemii supramolekularnej i przygotowanie na ich podstawie publikacji naukowych/wniosków grantowych.

obszar dydaktyczny:

1.  Prowadzenie i udział w opracowaniu nowych zajęć dydaktycznych m.in. z zakresu krystalografii i rentgenografii.

2.  Udział w przygotowaniu uczestników do Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej.

obszar organizacyjny:

Udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, pracach redakcyjnych przy publikacjach naukowych, działalności popularyzującej naukę, w pracach organizacyjnych w ramach Zakładu Krystalografii.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

1. Życiorys naukowy.
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
3.    Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)

4.    Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf ).

5.    Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.

6.    Wykaz publikacji naukowych (z aktualnymi IF i liczbą cytowań) za okres nie dłuższy niż 10 lat.

7.    Krótkie omówienie planów dydaktycznych i badawczych.

8.    Odpis (skan) dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

9.    Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

10. Minimum jeden list rekomendacyjny od samodzielnego pracownika naukowego, z zastrzeżeniem, że list ten kierowany jest drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji, na adres: marcin.stepien@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata i jest jawny jedynie dla członków Komisji.

11. W przypadku obcokrajowców – certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka polskiego

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „asystent 85.2022.ZChF.WCh”.

Dodatkowe informacje:

1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl