asystent

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Uniwersytet Wrocławski

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2021 roku. Zatrudnienie na pełny etat.

I.            Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1.           posiadanie tytułu magistra lub stopnia doktora z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych;

2.           dorobek naukowy i projektowy poświadczony publikacjami oraz wykazem projektów (zrealizowanych i planowanych) w zakresie: hebraistyka, nauczanie języka hebrajskiego jako obcego; judaistyka;

3.           doświadczenie dydaktyczne i warsztatowe w zakresie prowadzenia na uczelni wyższej zajęć kursowych i specjalizacyjnych z języka hebrajskiego oraz zagadnień pokrewnych (np. translatoria, wykłady lub konwersatoria z obszaru literatury hebrajskiej);

4.           udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;

5.          znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych;

6.           Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Katedry Judaistyki: doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć z innych języków żydowskich; udział w grantach jako badacz i/lub kierownik.

 

II.               Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
życiorys;
kwestionariusz osobowy;
kopię dyplomu magisterskiego lub doktorskiego;
autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
wykaz publikacji naukowych;
elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl/ bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu języka hebrajskiego ;
oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III.             Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 21.06.2021 r.

IV.             Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2021 r.

V.               Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl