Asystent/Adiunkt

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach.  

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty. 

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. 

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko:

Asystent/Adiunkt

Miejsce pracy: Wrocław

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

w grupie pracowników dydaktycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 116 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz.574 tj.).

Zadania:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej procesu dydaktycznego; 
 • rozwijanie kompetencji dydaktycznych własnych i współpracowników;
 • prowadzenie działalności badawczej, publikowanie artykułów i monografii naukowych oraz pozyskiwanie i
 • realizacja projektów badawczych;
 • praca organizacyjna na rzecz wydziału i uczelni;
 • budowanie relacji ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym;
 • popularyzacja nauki i wiedzy z zakresu mediów i komunikacji społecznej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • stopnia naukowego doktora lub magistra nauk humanistycznych lub społecznych;
 • wykazu publikacji naukowych, w szczególności spełniających warunki, o których mowa w art. 265 ust. 9 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j. ze zm.)  w obszarze mediów i komunikacji społecznej, nauki o kulturze i religii, socjologii, zarządzania i jakości;
 • doświadczenia w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • zainteresowań badawczych w obszarze mediów, w tym w szczególności w obszarze dziennikarstwa, tworzenia mediów cyfrowych i społecznościowych i/lub adekwatnego doświadczenia praktycznego;
 • umiejętności dydaktycznych;
 • doświadczenia zawodowego w zakresie pracy w mediach, w tym szczególnie w obszarze: dziennikarstwa, mediaworkingu, tworzenia mediów cyfrowych i społecznościowych lub zarządzania nimi;
 • deklaracji o możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

Oferujemy: 

 • konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów;
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych;
 • możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej;
 • elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • dostęp do wewnętrznego systemu grantów oraz profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych;
 • możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność. 

Wykaz dokumentacji konkursowej: 

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
 • informacja o dorobku naukowym (udział w konferencjach, programach badawczych, itp.);
 • listę publikacji;
 • listę nagród i osiągnięć za pracę dydaktyczną, naukową, organizacyjną;
 • dokumenty potwierdzające  doświadczenie współpracy z mediami;
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych; 
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego i gotowości realizacji niektórych zajęć dydaktycznych w tym języku; 
 • kopię dyplomu doktora lub magistra. 
   

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

 

Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 sierpnia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 września 2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Kryteria oceny: 

 • osiągnięcia naukowe – 25%
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne – 40%
 • doświadczenie zawodowe w mediach – 35%
   

Skład Komisji Konkursowej: 

 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska – Przewodnicząca Komisji;
 • prof. dr hab. Igor Borkowski – Członek Komisji;
 • dr Iwona Morozow – Członkini Komisji;
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji, Przedstawiciel Działu Personalnego. 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Regulaminie konkursu procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem: azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.