Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechnika Wrocławska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Nr referencyjny: AS2/K70/W12/05/2021

Opis stanowiska:

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika w specjalnościach: transparentna elektronika, mikroelektronika oraz technologia i diagnostyka materiałów elektronicznych i fotonicznych. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz dorobek naukowy w zakresie wymienionej wyżej dyscypliny.

Zadania:

• kształcenie i wychowywanie studentów,

• podnoszenie kwalifikacji,

• prowadzenie zajęć dydaktycznych,

• prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji z zakresu charakteryzacji cienkich warstw przeznaczonych do zastosowania w transparentnej elektronice,

• przygotowywanie wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe,

• uczestniczenie w pracach organizacyjnych wydziału i uczelni, a w szczególności Katedry Mikroelektroniki i Nanotechnologii,

• przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, spełniający następujące warunki:

• tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,

• biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,

• doświadczenie dydaktyczne i umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie nauczania grafiki inżynierskiej,

• udokumentowane doświadczenie w prezentowaniu wyników badań naukowych z zakresu elektroniki na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych,

• ukończony kurs z zakresu dydaktyki w szkole wyższej,

• udokumentowana znajomość oprogramowania AutoCad,

• udokumentowany udział w realizacji badań naukowych np. jako wykonawca w grancie lub w pracach studenckiego koła naukowego,

Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

2) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskie w wypadku wygrania konkursu

3) życiorys

4) kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra,

5) autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, doświadczenia dydaktycznego i działalności organizacyjnej,
6) wykaz dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego, prac rozwojowych i wdrożeniowych, w których kandydat uczestniczył

7) wykaz nagród i wyróżnień naukowych

8) opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z zatrudnionego na stanowisku profesora o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.

9) oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

10) oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

11) oświadczenie o wyrażaniu zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). (wzór oświadczenia dostępny na stronie wydziału)

Termin składania ofert: 07.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.06.2021 r.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021 r.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Po zamknięciu postępowania aplikacje osób nieprzyjętych nie zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście w sekretariacie Wydziału w terminie do 6 miesięcy,  za potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy przesłać na adres:
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław lub składać osobiście w dziekanacie Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, budynek C-2, pok. 217.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wemif.pwr.edu.pl.