Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geodezji i Geoinformatyki. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu geodezji i geoinformatyki, a w szczególności kartografii i statystycznej analizy danych w modelowaniu obiektów i zjawisk przestrzennych oraz geodezji inżynieryjnej i geodezji wyższej.

Nasze wymagania

 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej,
 • tytuł naukowy doktora,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy,
 • znajomość języka angielskiego,
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie prac rozwojowych,
 • przygotowywanie publikacji naukowych,
 • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe,
 • udział w pracach zleconych prowadzonych przez Katedrę,
 • kształcenie i wychowywanie studentów,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry,
 • przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji,
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość uczestniczenia w pracach badawczych zespołu pracującego w Katedrze Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej,
 • możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami badawczymi realizowanymi w Katedrze, w Polsce i na Świecie,
 • możliwość udziału w seminariach i w konferencjach organizowanych w kraju i za granicą dotyczących badań prowadzonych w Katedrze.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora (załącznik),
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu doktora, magistra i inżyniera (jeśli dotyczy)
 • autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z listą prowadzonych zajęć dydaktycznych, w których kandydat uczestniczył,
 • oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik),
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (załącznik),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o wydrukowanie i dołączenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO (załącznik).

Załączniki