asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina: Inżynieria Chemiczna

Specjalność: Technologia Organiczna

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 4/4

Nr referencyjny: As10/W3/05/2021

Opis stanowiska:

Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Technologia Chemiczna i Chemia w zakresie technologii organicznej, a także chemii medycznej i tematyki pokrewnej, prowadzenie badań we wskazanej dyscyplinie, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych.

Zadania:

Do obowiązków asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych należy: kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych i badawczo-rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej, uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry i Wydziału oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działalność popularyzatorska.

Wymagania:

Tytuł doktora nauk w zakresie technologii chemicznej, chemii lub biotechnologii i nauk pokrewnych, uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat.

Udokumentowane staże lub szkolenia z zakresu produktów specjalistycznych mile widziane. Znajomość metod otrzymywania, analizowania i badania produktów z zakresu zielonej chemii, wpisujących się w zrównoważony rozwój. Znajomość technik chromatograficznych i spektroskopowych.

Znajomość zagadnień oraz umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i dydaktycznych typowych dla procesów technologii organicznej, a także chemicznych.

Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego, w mowie i w piśmie. Umiejętność pracy w zespole.

Doświadczenie w prowadzeniu kursów w języku angielskim mile widziane.

Słowa kluczowe:

technologia chemiczna organiczna, produkty specjalistyczne, procesy separacji, planowanie eksperymentu, metody chromatograficzne i spektroskopowe

Wymagane dokumenty:

1.               Zgłoszenie przystąpienia do konkursu, adresowane do Dziekana Wydziału Chemicznego PWr

2.               Syntetyczny życiorys

3.               Kwestionariusz osobowy

4.               Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra lub doktora

5.               Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności naukowo-badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej

6.               Wykaz publikacji

7.               Wykaz i opis staży naukowych

8.               Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

9.               Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

10.            Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

                         * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy,           z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora                      na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.​

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021

Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej,                   ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław do dnia  14.06.2021,  godz. 00.00 do Sekretariatu Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, bud. C-6, pok. 131. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je w od Asystenta d.s. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

 Załączniki:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla Kandydatów w konkursach na stanowiska akademickie

I. Uprzejmie informujemy:

Tożsamość administratora

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje administrator, którym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z nawiązaniem współpracy lub zatrudnieniem u administratora. Dokumentacja konkursowa  podlega ponadto obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa loga „Human Resources Excellence in Research” oraz podlegać może przeglądom potwierdzającym, że stosuje zasady Karty i Kodeksu. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych. Takie zaś przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom uczestniczącym w procedurach konkursowych. Kandydatom nieprzyjętym umożliwimy odebranie dokumentów zawierających te dane, a nieodebrane zniszczymy. Dokumenty i dane Kandydatów przyjętych trafią do akt osobowych pracowników. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i podmioty uprawnione do nadzorowania procedur konkursowych i ich weryfikacji. Jeżeli to tylko będzie prawnie dopuszczalne i wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych.

 

 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane w czasie trwania postępowania konkursowego, a następnie udostępniane do zwrotu (przez następne 6 miesięcy) albo przetwarzane w aktach pracowniczych przez okres zatrudnienia, a także później w czasie ustalonym przepisami powszechnymi.

Prawa podmiotów danych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i w tych sytuacjach, gdy dokonujemy go na podstawie zgody, nie będzie to wpływać na legalność czynności przeprowadzonych przed wycofaniem zgody. Służy Państwu też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego administrator dokonuje z powołaniem na jego usprawiedliwiony prawnie interes.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca wystąpienia domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 869.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w procedurach konkursowych, dla obsługi Państwa wniosku i dokumentacji oraz w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

 

II. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 we Wrocławiu w celu uczestniczenia w ww. konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

(data i czytelny podpis) ………………………………………………

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.wawrzewska@pwr.edu.pl