asystent badawczo – dydaktyczny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Chemii

 

Opis zadań na stanowisku:
1)     prowadzenie działalności naukowej (prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, aplikowanie o granty zewnętrzne i wewnętrzne oraz staże badawcze
i dydaktyczne w kraju i zagranicą, udział w konferencjach naukowych),

2)     przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z chemii nieorganicznej, chemii organicznej oraz chemii żywności w języku polskim, przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie zajęć z użyciem narzędzi do edukacji zdalnej,

3)     udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne
i badawcze oraz kompetencje zawodowe,

4)     udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni,

5)    inne zadania wyznaczone przez kierownika jednostki, wynikające z profilu i charakteru jednostki i uczelni.

 

Wymagania wobec kandydata:
1)     posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie biotechnologii,

2)     posiada umiejętności w zakresie chemicznych i enzymatycznych modyfikacji związków fosfolipidowych oraz tworzenia nanostruktur lipidowych,

3)     doświadczenie w pracy z zastosowaniem metod analitycznych chromatografia gazowa (GC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), a także spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

4)     posiada udokumentowany dorobek naukowy z zakresu wyżej wymienionych umiejętnosci w postaci prac naukowych,

5)     posiada znajomość języka polskiego,

6)     posiada znajomość angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2,

7)     dodatkowym atutem będzie posiadanie odbytego stażu naukowego w ośrodku zagranicznym specjalizującym się w tworzeniu nanoformulacji lipidowych,

 

8)     dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

9)     posiada kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni,

10) nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,

11) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

12) korzysta z pełni praw publicznych,

13) nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Oferujemy:
1)     zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)     wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,

3)     możliwość rozwoju zawodowego,

4)     atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy,

5)     atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)     życiorys naukowy,

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

4)     oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,

5)     spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,

6)     wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,

7)     skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

8)     certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego ze wskazaniem poziomu – wymagane będą dopiero na etapie rozmowy rekrutacyjnej.

9)     opinia samodzielnego pracownika naukowego dotycząca predyspozycji kandydata
do pracy nauczyciela akademickiego, jeśli kandydat ją posiada,

10) oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl (z dopiskiem w tytule e-maila: kandydat na asystenta w Katedrze Chemii) w terminie do dnia 19.09.2021 roku
 

Dokumenty powinny zawierać:
1)     informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

 

Zawarcie informacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)     administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;

2)     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;

3)     podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4)     zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5)     Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)     Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7)     przysługuje Państwu prawo:

a)     dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

b)     żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

c)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d)     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8)     w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9)     podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl