asystent badawczo – dydaktyczny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

Opis zadań na stanowisku:
Oferta pracy w zespole ukierunkowanym na realizację zadań badawczych i dydaktycznych w zakresie tematyki obejmującej zagadnienia z zakresu żywienia zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem żywienia drobiu i organizacji produkcji drobiarskiej.  Zakres pracy obejmuje:

o   działalność naukową, w tym pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację projektów badawczych, przygotowanie publikacji naukowych;

o   działalność dydaktyczną,

o   podnoszenie kompetencji poprzez udział w konferencjach i szkoleniach;

o   udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni i jednostki;

o   inne działalności, wynikające z profilu i charakteru jednostki.

Oferujemy pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe.

 

Wymagania wobec kandydata
Kandydat powinien:

·         posiadać kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni,

·         nie zostać ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,

·         posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

·         korzystać z pełni praw publicznych,

·         nie być skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo;

·         posiadać doświadczenie w pracy badawczej dotyczącej żywienia zwierząt, gospodarskich, testowania dodatków i preparatów paszowych ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt monogastrycznych;

·         posiadać znajomość zagadnień z zakresu oceny wartości pokarmowej pasz;

·         wykazywać się dorobkiem naukowym z zakresu żywienia zwierząt gospodarskich (w tym co najmniej siedmioma publikacjami z listy JCR, w której Kandydat był współautorem) oraz aktywnym uczestnictwem w konferencjach naukowych;

·         wykazywać bardzo dobrą znajomość angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2;

·         biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;

·         dodatkowym atutem będzie odbyty staż w jednostkach krajowych i/lub zagranicznych związanych z produkcją zwierzęcą;

 

3.      Oferujemy:

1)      zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)      wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,

3)      możliwość rozwoju zawodowego,

4)      atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy,

5)      atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)      życiorys naukowy,

2)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)       oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

4)       oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,

5)      spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,

6)      wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,

7)      skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

8)      certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego ze wskazaniem poziomu – wymagane będą dopiero na etapie rozmowy rekrutacyjnej,

9)      oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie.

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl (z dopiskiem w tytule e-maila: kandydat na asystenta w KŻZiP) w terminie do dnia 24.09.2021 roku

 

Dokumenty powinny zawierać:

1)      informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

 

Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)      administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;

3)      podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4)      zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5)      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)      Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7)      przysługuje Państwu prawo:

a)      dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

b)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

c)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d)     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8)      w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9)      podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

1)      Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

2)       Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl