asystent dydaktyczny – 1 etat

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

O G Ł O S Z E N I E

Z dniem 26 stycznia 2022 r.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie zawodowej dydaktycznej

w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego 

Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

1.      Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

1)      dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM http://www.umed.wroc.pl/konkursy

2)      tytuł naukowy – n/d

3)      stopień naukowy – n/d

4)      tytuł zawodowy – magister pielęgniarstwa

5)      specjalizację w dziedzinie – n/d

6)      pełne prawo wykonywania zawodu (dotyczy zawodu, dla którego przepisy szczególne przewidują posiadanie takiego prawa)

7)      dobrą znajomość języka angielskiego

8)      kandydaci którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

9)      oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

a)      mają pełną zdolność do czynności prawnych,

b)      korzystają z pełni praw publicznych,

c)      nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat,

e)      posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni.

 

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:
1)      wniosek konkursowy, 

http://www.umed.wroc.pl/konkursy

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych,

4)      zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora),

5)      spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,

6)      informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje
o ewentualnych   realizowanych zajęciach dydaktycznych,

7)      przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punkowego w uczelni

http://www.umed.wroc.pl/konkursy   

8)      kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,

9)      oświadczenia określone w Regulaminie konkursu http://www.umed.wroc.pl/konkursy   

 

Dokumenty należy składać osobiście  lub wysłać listem poleconym na adres:

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

51-618 Wrocław ul. K. Bartla 5

 

Liczba etatów: 1

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnoz@umed.wroc.pl