Asystent dydaktyczny

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 4/4
Jednostka organizacyjna: Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Katedra Cybernetyki i Robotyki

 

Nr referencyjny: AD2/K29/W12N/06/2022

Opis stanowiska: asystent dydaktyczny

Katedra Cybernetyki i Robotyki poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. W zakres obowiązków osoba zatrudnionej będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów informatycznych i/lub robotycznych oraz udział w pracach organizacyjnych  Katedry i Wydziału.

Zadania:

– prowadzenie zajęć dydaktycznych z wybranych przedmiotów informatycznych i/lub robotycznych na kierunku Automatyka i Robotyka, tworzenie skryptów i innych pomocy dydaktycznych do prowadzonych przedmiotów,

– zaangażowanie w sprawy dydaktyczne i organizacyjne Katedry Cybernetyki i Robotyki

Wymagania:

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Automatyka i Robotyka lub Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika, specjalność: automatyka i robotyka

lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędnego i co najmniej trzyletniego stażu w charakterze nauczyciela akademickiego lub co najmniej czteroletniej praktyki zawodowej poza szkolnictwem wyższym w zawodzie związanym z automatyką, robotyką, informatyką

– dobra znajomość języka polskiego potwierdzona w przypadku obcokrajowców odpowiednim certyfikatem umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzona odpowiednim certyfikatem,

– predyspozycje i zamiłowanie do pracy dydaktycznej,

– pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole

W szczególnych przypadkach dotyczących obcokrajowców, wymóg certyfikowanej znajomości języka polskiego może być osłabiony.

Wymagane dokumenty:

1)     pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do kierownika Katedry Cybernetyki i Robotyki

2)     życiorys (CV)

3)     kopia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora lub magistra

4)     wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych (dokumentacja dorobku dydaktycznego),

5)     oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

6)     oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7)     oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). (wzór oświadczenia dostępny na stronie wydziału).

 

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie,

– możliwość rozwoju dydaktycznego.

 

Termin składania ofert: 08.07.2022 do godz.15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.07.2022

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Po zamknięciu postępowania aplikacje osób nieprzyjętych nie zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście w sekretariacie Wydziału w terminie do 6 miesięcy,  za potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty, zredagowane w języku polskim lub angielskim i podpisane przez kandydata, należy przesłać na adres:
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław
lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, budynek C-2, pok. 210.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na Anna.Roslonowska@pwr.edu.pl