asystent – pracownik dydaktyczny

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagania stawiane kandydatom:

1. Kandydat powinien posiadać:

• co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk o kulturze fizycznej,
• dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze fizycznej,
• uprawnienia: instruktor sportu w dyscyplinie badminton, trener II klasy w dyscyplinie badminton,
• doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej – co najmniej 3 lata,
• wiedzę merytoryczna oraz doświadczenie dydaktyczne do prowadzenia zajęć z badmintona.

2. Kandydat akceptuje zasadę, wg której AWF we Wrocławiu będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. zgłoszenie udziału w konkursie

2. życiorys

3. zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych

4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek publikacyjny

5. oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Dane osobowe osoby zainteresowanej będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 17) lub przesłać na adres kadry@awf.wroc.pl do dnia 14.07.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@awf.wroc.pl