Asystent w grupie badawczo -dydaktycznej

sekretariat.rnbn@umed.wroc.pl
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:
1. dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM (https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy),
2. stopień naukowy – doktor w dziedzinie biologia,
3. tytuł zawodowy – mgr na kierunku biologia,
4. pełne prawo wykonywania zawodu,
5. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć,
6. specjalizacja (rok trwania lub zaświadczenie) w przypadku prowadzenia przedmiotów klinicznych,
7. inne: Umiejętność prowadzenia projektów i grantów naukowych (kierownictwo projektem), znajomość technik laboratoryjnych: praca z materiałem tkankowym klinicznym pochodzącym od pacjentów, jak również od zwierząt doświadczalnych, umiejętność pracy ze zwierzętami doświadczalnymi (aktualny certyfikat POLLASA), umiejętność inicjowania i prowadzenia pierwotnych hodowli komórkowych oraz linii unieśmiertelnionych, znajomość technik hodowli komórkowych (sferoidy i organoidy). Umiejętności w zakresie technik mikroskopowych: utrwalanie i przygotowywanie preparatów, procedury immunohistochemii, mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej, analiza histologiczna, analiza obrazów w mikroskopii świetlnej i konfokalnej. Ponadto, umiejętność pracy w laboratorium biologii molekularnej z naciskiem na izolację kwasów nukleinowych i białek wraz z ich analizą przy pomocy technik jak real-time PCR, Western-blot, cytometria przepływowa. Doświadczenie w pracy ze studentami i prowadzenie zajęć z zakresu patomorfologii dla studentów polskojęzycznych i anglojęzycznych.
8. kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
9. oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj :
a) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) korzystają z pełni praw publicznych
c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat
e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.rnbn@umed.wroc.pl