Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej

sekretariat.rnbn@umed.wroc.pl
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:
1. dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM (www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich),
2. stopień naukowy – dr nauk medycznych w dziedzinie pediatria,
3. tytuł zawodowy – lekarz na kierunku pediatra,
4. pełne prawo wykonywania zawodu (dotyczy zawodu, dla którego przepisy szczególne przewidują posiadanie),
5. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć,
6. specjalizacja (rok trwania lub zaświadczenie) w przypadku prowadzenia przedmiotów klinicznych,
7. inne: dorobek naukowy,
8. kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
9. oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 2020 poz. 85 z dnia 20.01.2020 r) tj :
a) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) korzystają z pełni praw publicznych
c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat
e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.rnbn@umed.wroc.pl