Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM
(https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy)
stopień naukowy – doktor w dziedzinie nauk medycznych
3.       tytuł zawodowy – lekarz na kierunku lekarskim

pełne prawo wykonywania zawodu,
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć,
inne: znajomość technik obrazowania, a w szczególności rezonansu magnetycznego serca,
kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 2020 poz. 85 z dnia 20.01.2020 r) tj :
a) mają pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzystają z pełni praw publicznych

c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat

e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.rnbn@umed.wroc.pl