Asystent w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym

 

Konkurs nr 48.2023.ZI.IFR.WF.AW z dnia 8 maja 2023 r.

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Italianistyki, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny

Nazwa stanowiska: asystent

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna

 • w dyscyplinie: językoznawstwo
 • w dziedzinie: nauki humanistyczne

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Termin składania dokumentów: 9 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony do 30 września 2025 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub tytułu zawodowego magistra w zakresie italianistyki lub kierunku pokrewnego.
 2. Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa stosowanego: język włoski i inne języki romańskie.
 3. Biegła znajomość języka włoskiego oraz innego języka romańskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na prowadzenie zajęć z praktycznej nauki ww. języków na poziomie A1 do C2 ESOKJ.
 4. Sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie językoznawstwa włoskiego i porównawczego.
 5. Doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie praktycznej nauki języków obcych oraz gotowość prowadzenia w przyszłości zajęć z praktycznej nauki języka włoskiego oraz zajęć z zakresu językoznawstwa włoskiego, w tym gramatyki opisowej języka włoskiego.
 6. Udokumentowane przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języków obcych.
 7. Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.
 8. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem naukowym Zakładu Italianistyki oraz potrzebami dydaktycznymi Instytutu Filologii Romańskiej: biegła znajomość języka hiszpańskiego i gotowość prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka hiszpańskiego, prowadzenie badań w oparciu o korpusy językowe, aktywność w zakresie popularyzacji wiedzy.
   

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska asystenta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej lub kierownika Zakładu, a w szczególności: pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów itd.
 3. Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny językoznawstwo, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 4. Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki Instytutu Filologii Romańskiej.
 5. Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu i jej organizacja (zebrania Zakładu, konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, prace redakcyjne na rzecz wydawnictw powstających w Instytucie Filologii Romańskiej).
 6. Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.
   

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Kopię dyplomu doktorskiego i/lub kopię dyplomu magisterskiego.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wymagań, o których mowa powyżej, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Wykaz publikacji naukowych z ostatnich 6 lat (2018-2023).
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego; Przewodniczący Komisji będzie mógł zażądać przekazania także pozostałych publikacji naukowych lub ich wyboru.
 9. Informację o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań).
 10. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 11. Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii wszystkich publikacji naukowych lub innych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości:„asystent.48.ZI.IFR.WF”.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.
   

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.