Kierownik

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dniem 14 czerwca 2022 roku

ogłasza konkurs otwarty na funkcję kierownika

w Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

Wydziału Farmaceutycznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

posiadać tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki farmaceutyczne lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu dyscyplina, nauki farmaceutyczne,  
legitymować się tytułem zawodowym mgr biologii/biotechnologii/farmacji,
wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi.

Zgodnie z § 9 ust. 4 – 6 Regulaminu postępowania konkursowego, do konkursu
nie może przystąpić osoba, która:

nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 3-4 art. 124 ust. 2, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 123 ust. 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 124 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub w art. 276  ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668). W/w osoba może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:
podanie,
oświadczenie kandydata o zapoznaniu  i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w  jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,
życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,
odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),
spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,
informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),
deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
informację o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. B: 1, 2, 3,
opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypadku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,
ewentualne referencje lub opinie,
W przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenia: potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc, poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne, prowadzenie studiów w języku obcym,  kierowanie grantem naukowym, promotorstwo przewodów doktorskich, opracowanie wzoru użytkowego lub patentu, zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.
 

Dokumenty należy składać osobiście  lub wysłać listem poleconym na adres:
 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

Termin  składania dokumentów: 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia upływa dnia 13 lipca 2022 roku.      

Decyzję o powołaniu na kierownika jednostki organizacyjnej podejmuje Rektor biorąc pod uwagę dokumentację konkursu, oraz wyniki głosowania komisji konkursowej (§ 16 Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych).

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, Komisja konkursowa przeprowadza dodatkowo czynności wynikające z Regulaminu przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.

 Dziekan

Wydziału Farmaceutycznego

dr hab. Marcin Mączyński prof. uczelni             

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na justyna.bieszczad@umw.edu.pl