Kierownik w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat

A.     Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 

posiadać tytuł naukowy profesora nauk o zdrowiu lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu,
legitymować się tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa,
posiadać specjalizację odpowiadającą profilowi działalności jednostki – specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa epidemiologicznego,  pielęgniarstwa kardiologicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego,
wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi.
 

B.      Zgodnie z § 9 ust. 4 – 6 Regulaminu postępowania konkursowego, do konkursu
nie może przystąpić osoba, która:

 

1.       nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

2.       z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia
lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 3-4 art. 124 ust. 2, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 123 ust. 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 124 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

3.       została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub w art. 276  ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668). W/w osoba może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

 

 

 

 

 

C.     Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:

1.       podanie,

2.       oświadczenie kandydata o zapoznaniu  i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w  jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych
i innych jednostkach organizacyjnych”,

3.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,

4.       życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,

5.       odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,

6.       odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),

7.       spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,

8.       informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,

9.       proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,

10.   zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej
dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),

11.   deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),  

12.   informację o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia
w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,

13.   oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. B: 1, 2, 3,

14.   opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypdaku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,

15.   ewentualne referencje lub opinie,

16.   W przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenia: potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc, poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne, prowadzenie studiów w języku obcym,  kierowanie grantem naukowym, promotorstwo przewodów doktorskich, opracowanie wzoru użytkowego lub patentu, zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnoz@umed.wroc.pl