lektor -1 etat -język angielski

Studium Języków Obcych
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko: lektor języka angielskiego

(podstawowe miejsce pracy)

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych.
Wymiar etatu: pełny etat; zatrudnienie na czas określony;

Miejsce wykonywania pracy: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·           prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na wszystkich formach kształcenia realizowanych w Akademii w wymiarze rocznym pensum 540 godz.;

·           udział w egzaminach ze znajomości języka angielskiego prowadzonych w Uczelni i poza nią,
w tym opracowywanie materiałów egzaminacyjnych;

·           zabezpieczenie bieżącej działalności Uczelni w ramach posiadanych kompetencji językowych;

·           uczestnictwo w przedsięwzięciach organizacyjnych i szkoleniowo-metodycznych realizowanych w Uczelni lub poza nią;

·           podnoszenie własnych kwalifikacji związanych z wykonywaniem obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy.

 

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

·                posiadanie co najmniej tytułu magistra filologii angielskiej/lingwistyki stosowanej lub posiadanie tytułu magistra (równorzędny) i SPJ 4444 z języka angielskiego;

·                posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, np. ukończenie studiów w specjalności nauczycielskiej lub ukończenie kursu pedagogicznego;

·                w przypadku kandydatów będących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego: ukończenie studiów wyższych w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych oraz ukończenie kursu przygotowującego do nauczania języka angielskiego jako języka obcego, np. CELTA lub równorzędnego; takie osoby powinny dodatkowo posługiwać się językiem polskim na poziomie funkcjonalnym;

·                pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy na studiach stacjonarnych (zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-19.25), nauczyciel nie ma wpływu na swój rozkład zajęć;

·                komunikatywność,   odpowiedzialność,   samodzielność,   umiejętność   pracy   w   zespole;

·                nienaganna postawa etyczna i zdyscyplinowanie;

·                znajomość współczesnych metod nauczania języków obcych, w tym nauczania
z wykorzystaniem nowych technologii oraz wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning);

·                kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o:

– zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą,

– nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.

 

Dodatkowe kompetencje:

·           doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego, w tym ze studentami w uczelni wyższej;

·           doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego z zakresu bezpieczeństwa narodowego lub zarządzania lub inżynierii bezpieczeństwa lub logistyki lub wojskowości;

·           doświadczenie w zakresie przygotowywania do egzaminów ze znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001;

·           posiadanie uprawnień egzaminatora do egzaminów STANAG 6001, FCE, CAE, CPE, TELC, IELTS lub innych;

·           posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w nauczaniu języka polskiego dla obcokrajowców; doświadczenie w zakresie wykonywania tłumaczeń.

 

Termin składania dokumentów: do dnia 21.10 2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Jawna Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, drogą pocztową (liczy się data stempla) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).

Początek pracy na stanowisku: X/XI 2022 r.

 

Dokumenty:

·         CV zawierające szczegółowy opis dorobku dydaktycznego;

·         list motywacyjny;

·         kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia;

·         dorobek dydaktyczny oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane i mile widziane;

·         oświadczenie kandydata, że Akademia Wojsk Lądowych będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668);

·         oświadczenie kandydata że kandydat spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt

1-3 oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce;

·         oświadczenie kandydata o poddaniu się procedurze sprawdzającej (w przypadku kandydatury zagranicznej);

·         wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora-Komendanta.

·         powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub elektronicznie na adres kancelaria@awl.edu.pl w tytule konkurs i nazwa stanowiska;

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim. Dyplomy ukończenia studiów poza granicami kraju muszą być nostryfikowane przez uprawnione organy RP. Do świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, referencji, itp. wydanych w języku obcym muszą być dołączone ich tłumaczenia.

Dodatkowe informacje:

1.       w sprawach kadrowych – tel. 261 658 393

2.       w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków na oferowanym stanowisku – tel. 261 658 192 (lub 261 658 313).

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.
Posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.