Lektor języka angielskiego

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko lektora języka angielskiego

w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych

Opis zadań na stanowisku:
-Prowadzenie zajęć z języka angielskiego ogólnego;
-Prowadzenie zajęć z języka angielskiego specjalistycznego;
-Praca organizacyjna na rzecz jednostki i uczelni;
-inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.

1. Wymagania wobec kandydata:
Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i w § 62 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.
-posiada tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
-posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela,
-wykazuje się udokumentowanym udziałem w szkoleniach (stażach,
kursach) podwyższających kwalifikacje zawodowe, które będą
oceniane pod kątem ich przydatności w pracy w SJOiNHS,
-posiada znajomości metodyki nauczania języków obcych,
-wykazuje się pełną dyspozycyjnością i gotowością do pracy na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich stopni na
różnych kierunkach UPWr,
-posiada znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego (ESOKJ/CEFR) oraz umiejętność opracowywana
kursów profilowanych,
-posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z
języka ogólnego,
-posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem
technik nauczania na odległość,
-posiada doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z j. polskiego na j.
angielski i z j. angielskiego na j. polski oraz gotowość tłumaczenia
tekstów na rzecz uczelni. Mile widziane doświadczenie w
tłumaczeniu konsekutywnym.
-dodatkowym atutem będzie doświadczenie we współpracy
zagranicznej.

1. Oferujemy:
-zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
-wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia
zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,
-możliwość rozwoju zawodowego,
-atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy,
-atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta
pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
-życiorys ,
-kserokopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych
kursach lub szkoleniach,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,

6)opinia/referencje z poprzedniego miejsca pracy,
7)skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
8)oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie .

spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,
wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,
skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu,
oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie .
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl (z dopiskiem w tytule maila: Kandydat na stanowisko lektora dydaktycznego w SJOiNHS) w terminie do dnia 20 czerwca 2021 roku.

Dokumenty powinny zawierać:
informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

klauzulę ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
Zawarcie informacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
przysługuje Państwu prawo:dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl