Lektor języka polskiego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym

praca@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka polskiego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym

 

Konkurs nr 30.2023.IFP.WF.AH z dnia 26 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Instytutu Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny

Nazwa stanowiska: lektor

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: dydaktyczna

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Okres zatrudnienia: 2 lata z możliwością przedłużenia

Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydata wymagane jest:

1.    Posiadanie tytułu magistra filologii polskiej.

2.    Udokumentowane przygotowanie zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego – ukończona specjalność glottodydaktyczna na studiach magisterskich lub podyplomowe studia nauczania języka polskiego jako obcego.

3.    Udokumentowane w życiorysie zawodowym minimum trzyletnie doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej, tj. prowadzenie lektoratu języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców.

4.    Doświadczenie w nauczaniu metodyki kandydatów na lektorów (np. na specjalności glottodydaktycznej lub studiach podyplomowych) oraz/lub prowadzenie warsztatów dla nauczycieli języka polskiego jako obcego.

5.    Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym; znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z cudzoziemcami).

6.    Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców: minimum roczny udział w pracach związanych z egzaminami certyfikatowymi z języka polskiego jako obcego; udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji języka polskiego w grupach z pierwszym językiem słowiańskim; umiejętność posługiwania się i wykorzystywania nowych technologii pomocnych w nauczaniu; umiejętność samodzielnego układania programu językowo-kulturowego i scenariuszy zajęć; umiejętność wykorzystania autentycznych tekstów w pracy z uczniem cudzoziemskim; doświadczenie w nauczaniu różnych grup wiekowych; umiejętności organizacyjne.

Zakres obowiązków (odpowiednio w obszarze dydaktycznym, organizacyjnym):

1.    Kształcenie studentów cudzoziemców w zakresie języka polskiego jako obcego i kultury polskiej.

2.    Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Szkoły.

3.    Podnoszenie swoich kompetencji zawodowych.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz-osobowy-kandydata).

2.    Życiorys.

3.    Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra wraz z suplementem (w przypadku ukończenia studiów podyplomowych – świadectwo ich ukończenia).

4.    Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie-dot.-ms.-pracy).

5.    Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Oświadczenie-art.-113.).

6.    Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.

7.    Wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji  Konkursowej na adres arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

8.    Scenariusz 90-minutowych zajęć z języka polskiego jako obcego dla grupy słowiańskojęzycznej na poziomie B1.

9.    Ramowy program nauczania dla Słowian na potrzeby 30-godzinowego semestralnego kursu języka polskiego jako obcego.

10.  Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

11.  Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Dokumenty powinny być podpisane.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „Lektor.30.IFP.WF”.

Dodatkowe informacje

1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem. 

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora. 

W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji albo do czasu przedawnienia roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych; 

– sprzeciwu, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa; 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawcy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.