Profesor badawczo – dydaktyczny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor

ogłasza konkurs na stanowisko profesora
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Gospodarki Przestrzennej

 

Opis zadań na stanowisku :
prowadzenie działalności naukowej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: Samorząd terytorialny; Ekonomika miast i regionów, Zarządzanie finansami jednostek samorządowych, Gospodarka komunalna i zarządzanie infrastrukturą,
praca organizacyjna na rzecz uczelni,
podnoszenie kompetencji zawodowych,
inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.
 

Wymagania wobec kandydata:
1) posiada tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych lub analogicznej dziedziny wymienionej w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin obowiązującej przed rokiem 2018,

2) posiada dorobek naukowy opublikowany w czasopismach punktowanych przez MNiSW,

3) posiada kwalifikacje określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i statucie Uczelni,

4) nie został ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276  ust.1 pkt.7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

5) korzysta z pełni praw publicznych,

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem tematów: samorząd terytorialny, polityka lokalna, reformy terytorialne, finanse lokalne;

8) posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

9) posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 

Oferujemy:
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy ;
wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,
możliwość rozwoju zawodowego,
atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy,
atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
życiorys naukowy,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,
spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,
wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,
skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu,
oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie .
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl ( z dopiskiem w tytule maila: Kandydat na profesora w IGP) w terminie do dnia 01 lipca 2021 roku.
Dokumenty powinny zawierać:
informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

klauzulę ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
Zawarcie informacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
przysługuje Państwu prawo:dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl