Profesor badawczo-dydaktyczny

Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora badawczo-dydaktycznego

w wymiarze pełnego etatu

 

Nr referencyjny: K63W11D11/35/2022

Dyscyplina naukowa: Nauki fizyczne

Specjalność: Fizyka półprzewodników

 

Opis stanowiska:

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadzić badania naukowe i publikować ich wyniki, kierować zespołem badawczym, wykazywać aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadzić zajęcia dydaktyczne, a także angażować się w prace organizacyjne Katedry i Wydziału.

Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia fizyki eksperymentalnej ciała stałego zgodne z profilem naukowym Katedry Fizyki Doświadczalnej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, w szczególności: fizykę półprzewodników, fizykę układów niskowymiarowych i nanostruktur oraz metody doświadczalne fizyki ciała stałego.

 

Zadania:

·        prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,

·        prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie podstaw fizyki, różnych działów fizyki ciała stałego oraz fizyki nanostruktur na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej,

·        stworzenie i kierowanie zespołem badawczym,

·        współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,

·        ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

·        przygotowywanie wniosków o granty badawcze,

·        wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

 

Wymagania:

·         tytuł naukowy profesora w zakresie nauk fizycznych,

·         istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat, dotyczący w szczególności fizyki półprzewodników i półprzewodnikowych struktur niskowymiarowych; dodatkowym atutem będzie potwierdzone publikacjami doświadczenie w badaniach nowych materiałów półprzewodnikowych, jak kryształy van der Waalsa lub perowskity i ich formy dwuwymiarowe,  oraz w badaniach metodami spektroskopii optycznej,

·         doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi,

·         kompetencje dydaktyczne w zakresie podstaw fizyki, fizyki ciała stałego, fizyki półprzewodników, fizyki układów niskowymiarowych, metod doświadczalnych ciała stałego,

·         dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

·        zgłoszenie do konkursu, zawierające adres kandydata (do korespondencji), adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu,

·        podanie kandydata do JM Rektora PWr o zatrudnienie na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego w przypadku wygrania konkursu,

·        życiorys zawodowy,

·        dokument potwierdzający posiadanie tytułu profesora,

·        autoreferat w formie jednego pliku PDF, informujący o zainteresowaniach naukowych, prowadzonych wcześniej badaniach oraz o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, w tym:

◦   wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe i naukowe,

◦   zwięzły opis osiągnięć naukowych,

◦   lista publikacji z ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych z podaniem punktacji MNiSW (wg wykazu z dnia 1 grudnia 2021).

◦   łączna liczba cytowań z wyłączeniem cytowań własnych oraz wartość indeksu Hirscha (wg Web of Science),

◦   wykaz realizowanych projektów naukowych ze wskazaniem roli kandydata,

◦   wykaz uzyskanych stypendiów i nagród przyznawanych w drodze konkursu,

◦   informacja o odbytych stażach naukowych i zawodowych o długości min. 1 miesiąc,

◦   informacja o doświadczeniu w kierowaniu zespołami badawczymi,

◦   informacja o osiągnięciach i posiadanych kompetencjach dydaktycznych,

◦   informacja o dalszych planach naukowych w kontekście działalności zespołów badawczych w Katedrze Fizyki Doświadczalnej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr,

·         pismo z oświadczeniem kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

·        pismo z oświadczeniem kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

·        podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie wraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór poniżej treści ogłoszenia.

 

Oferujemy:

·        zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

·        pracę w środowisku naukowym i kompleksie laboratoryjnym na najwyższym światowym poziomie,

·        możliwość realizacji własnych planów badawczych i dalszego awansu zawodowego.

 

Termin składania ofert:  2022-08-23 12:00

 

Planowany termin zatrudnienia: od 2022-10-01

 

Dodatkowe informacje:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

 

Kryteria oceny kandydatów na podstawie nadesłanej dokumentacji: dorobek naukowy (50%); uzyskane granty i kierowanie projektami, stypendia, nagrody i wyróżnienia (20%); staże i mobilność naukowa (20%); kompetencje i osiągnięcia dydaktyczne (10%).

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do poproszenia kandydatów o dodatkową rozmowę kwalifikacyjną dotycząca prezentacji dotychczasowej aktywności naukowej oraz planowanych badań naukowych. W takim przypadku ostateczna ocena ustalana jest przez komisję z uwzględnieniem przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 5 września 2022.

 

Składanie dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail przewodniczącego komisji konkursowej, prof. dr. hab. inż. Grzegorza Sęka: grzegorz.sek@pwr.edu.pl  

 

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu należy każdorazowo opatrzyć numerem referencyjnym.

 

Wszelka korespondencja związana z konkursem kierowana będzie w formie elektronicznej na adres email podany we wniosku.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyboru kandydata bez podania przyczyn.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  – RODO

(prosimy skopiować, wydrukować i podpisać)

 

I. Uprzejmie informujemy:

Tożsamość administratora

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje administrator, którym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z nawiązaniem współpracy lub zatrudnieniem u administratora. Dokumentacja konkursowa podlega ponadto obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa logo „Human Resources Excellence in Research” oraz podlegać może przeglądom potwierdzającym, że stosuje zasady Karty i Kodeksu. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych. Takie zaś przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom uczestniczącym w procedurach konkursowych. Kandydatom nieprzyjętym umożliwimy odebranie dokumentów zawierających te dane, a nieodebrane zniszczymy. Dokumenty i dane Kandydatów przyjętych trafią do akt osobowych pracowników. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i podmioty uprawnione do nadzorowania procedur konkursowych i ich weryfikacji. Jeżeli to tylko będzie prawnie dopuszczalne i wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane w czasie trwania postępowania konkursowego, a następnie udostępniane do zwrotu (przez następne 6 miesięcy) albo przetwarzane w aktach pracowniczych przez okres zatrudnienia, a także później w czasie ustalonym przepisami powszechnymi.

Prawa podmiotów danych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i w tych sytuacjach, gdy dokonujemy go na podstawie zgody, nie będzie to wpływać na legalność czynności przeprowadzonych przed wycofaniem zgody. Służy Państwu też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego administrator dokonuje z powołaniem na jego usprawiedliwiony prawnie interes.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca wystąpienia domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 869.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w procedurach konkursowych, dla obsługi Państwa wniosku i dokumentacji oraz w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

 

II. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 we Wrocławiu w celu uczestniczenia w ww. konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

(data i czytelny podpis) ………………

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.preizner@pwr.wroc.pl