profesor bdwc

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 9000
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dziekan

Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego

za zgodą JM Rektora Politechniki Wrocławskiej

ogłasza konkurs otwarty na zatrudnienie nauczyciela akademickiego

na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego

w dziedzinie „nauk inżynieryjno-technicznych”
w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport”

w Katedrze Budownictwa Ogólnego

 

Do konkursu na stanowisko profesora mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20.07.2018 r. roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

 

Wymagane kwalifikacje:

·      tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,

·      doświadczenie w prowadzeniu badań i zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,

·      dorobek publikacyjny w liczących się czasopismach naukowych, w tym publikacje międzynarodowe,

·      umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi    w zakresie badań, realizacji i/lub utrzymania inżynierskich obiektów budowlanych,

·      komunikatywna znajomość języka obcego w mowie oraz piśmie,

 

 

Wymagane dokumenty:

·      życiorys,

·      syntetyczny autoreferat informujący o osiągnięciach kandydata, zawierający listę publikacji i cytowań, a także informację o doświadczeniu w pozyskiwaniu projektów badawczych, udziale w pracach badawczych z podmiotami zewnętrznymi i o prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

·      potwierdzona kopia nominacji profesorskiej,

·      inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·      oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,

·      oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, zgodnie z art. 120.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,

·      certyfikat znajomości języka obcego lub stosowne oświadczenie kandydata,

·      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

 

Wymienione wyżej dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy składać (przesłać pocztą) w zamkniętej  kopercie, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora w Katedrze Budownictwa Ogólnego. Nie otwierać”, na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, ul. Na Grobli 15, 50-377 Wrocław, budynek L-1, pok. 110/111, w dni robocze, w godzinach 8.00 – 14.00.

 

Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

Komisja może zaprosić kandydata (kandydatów) na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku wygrania konkursu zatrudnienie nastąpi na okres zamknięty, zgodnie ze Statutem Politechniki Wrocławskiej, począwszy od 1 stycznia 2022 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Termin składania dokumentów – do 18 grudnia 2021 r., do godz. 13.00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 31 grudnia 2021 r.

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.pedziwiatr@pwr.edu.pl