Profesor lub Profesor Uczelni badawczo-dydaktyczny

Wydział Matematyki
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Opis stanowiska

Katedra Matematyki poszukuje osoby do pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka, w specjalności analiza harmoniczna. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

Zadania

– prowadzenie badań naukowych w zakresie analizy harmonicznej

– prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim

– współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych

– uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze

– wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Wymagania

–  stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka

–  tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka

– dorobek naukowy w zakresie analizy harmonicznej potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat

– doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki

– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Wymagane dokumenty

– zgłoszenie przystąpienia do konkursu (wraz z numerem referencyjnym konkursu) adresowane do Dziekana Wydziału Matematyki i podanie z prośbą o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskiej

– życiorys zawodowy

-kwestionariusz osobowy

– kopia postanowienia Prezydenta RP (w przypadku zatrudnienia na stanowisku Profesora)

– kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego i kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora

– autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, w tym

 • zwięzły opis osiągnięć naukowych
 • lista publikacji z podaniem aktualnej punktacji MNiSW
 • łączna liczba cytowań prac naukowych z podaniem źródła tych danych
 • wykaz realizowanych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych
  informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą
 • informacja o działalności organizacyjnej
 • informacja o prowadzonych zajęciach dydaktycznych
 • wykaz nagród i wyróżnień naukowych i zawodowych

– kopie maksymalnie pięciu wybranych prac opublikowanych przez kandydata

– oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy

– oświadczenie Kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- w załączeniu)

Informacje dodatkowe

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

Planowany termin zatrudnienia: 1 październik 2023 r.

Termin składania ofert: 31 styczeń 2023 r. godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 luty 2023 r.

Dodatkowych informacji udziela prof. Romuald Lenczewski, Kierownik Katedry Matematyki (e-mail: romuald.lenczewski@pwr.edu.pl). Dokumenty prosimy składać e-mailem na adres: elzbieta.maslej@pwr.edu.pl (w formie elektronicznej, np. jako skany) lub osobiście w sekretariacie Wydziału Matematyki, ul. Janiszewskiego 14 a, Wrocław, budynek C-11, pok. 1.16 (w dni robocze, w godzinach 8.00-15.00), lub pocztą na adres Politechnika Wrocławska Wydział Matematyki , Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. W tytule prosimy podać nr referencyjny: PR1-PRU1/K73/12/2022.

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego osoby nieprzyjęte będą mogły odebrać swoje aplikacje u asystenta ds. kadr Wydziału, w terminie do 6 miesięcy, za pokwitowaniem odbioru.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Po rozstrzygnięciu konkursu przez Komisję Konkursową, zatrudnienie jest opiniowane przez Radę Dyscypliny Naukowej Matematyka i Radę Wydziału, na podstawie której Rektor podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata.

Oferujemy

– zatrudnienie w stabilnej i prestiżowej firmie

– możliwość realizacji planów badawczych i dalszego awansu zawodowego

 

 

Załączniki