Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Zarządzania
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1)      Prowadzenie zajęć dydaktycznych z grupami szkoleniowymi zgodnie z planem studiów, programem nauczania i rozkładem zajęć w ramach wymiaru zajęć dydaktycznych określonego w uchwale Senatu;

2)      Udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń
i konsultacji;

3)      Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych;

4)      Współpraca z innymi pracownikami przy opracowywaniu i uaktualnianiu planów studiów i programów nauczania w ramach przedmiotów realizowanych na Wydziale Zarządzania;

5)      Doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych i metodycznych;

6)      Udział w zespołach badawczych oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych;

7)      Udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie wojskowe i cywilne;

8)      Prowadzenie działalności publicystycznej (podręczniki, skrypty, opracowania metodyczne, artykuły itp.);

9)      Udział w pracach komisji powoływanych na szczeblu Uczelni, w celu zabezpieczenia jej działalności;

10)  Przygotowanie i prowadzenie zgodnej z obowiązującymi normami wymaganej dokumentacji dydaktycznej i metodycznej;

11)  Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi standardami oraz programami kształcenia;

12)  Wykonywanie innych obowiązków wynikających z poleceń przełożonych, wiążących się merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem.

 

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

1)      Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk  inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka, lub dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka;

2)      Dorobek naukowy i publicystyczny w dziedzinie nauk technicznych, inżynieryjno-technicznych lub ścisłych i przyrodniczych;

3)      Znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne;

4)      Doświadczenie w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych;

5)      Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim (oświadczenie kandydata);

6)      Deklaracja pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy;

7)      Posiadanie kompetencji merytorycznych w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami uczelni wyższej z przedmiotów związanych z informatyką, telekomunikacją, bezpieczeństwem teleinformatycznym;

8)      Deklaracja uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych realizowanych przez AWL (oświadczenie kandydata).

 

Termin składania dokumentów: do dnia 11.06.2021 r. do godz. 11.00.

Przewidywany termin rozmów rekrutacyjnych: 14-16.06.2021

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

Dokumenty:

–        CV;

–        kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, staż pracy, doświadczenie w zakresie dydaktyki;

–        wykaz dorobku dydaktycznego, organizacyjnego, naukowego, publicystycznego za okres ostatnich 3 lat;

–        deklarację pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy;

–        oświadczenie o tym, że spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3  oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

–        w przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

–        w przypadku, gdy tytuł/stopień naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu/stopnia naukowego, (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu/stopnia na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce;

–        w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone                                     w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.        Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.        Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.        Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.        Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.        Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.awl.edu.pl.