starszy wykładowca

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy, etat dydaktyczny,

w dyscyplinie nauk fizycznych,

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Fizyki Neutrin

 

 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 września 2021

 

Od kandydata wymagane są:

Stopień doktora w zakresie nauk fizycznych.
Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.
Udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami szkoły wyższej.
Dobra znajomość polskiego i angielskiego.
5.     Posiadanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów matematycznych i podstaw programowania.

 

Podstawowe obowiązki:

·         Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Fizyka oraz Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe.

·         Prowadzenie laboratorium komputerowego.

·         Promotorstwo prac licencjackich i magisterskich.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 

1.     Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UWr.

2.     Życiorys.

3.     Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc

4.     Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.

5.     Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.

6.     Wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.

7.     Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego.

8.     Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres pawel.rudawy@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

9.     Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia kandydata, uczelnia Uniwersytet Wrocławski będzie jego podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

10.  Pisemne oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: starszy wykładowca w IFT w terminie do 18 czerwca 2021

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach. Wydział Fizyki i Astronomii nie odsyła złożonych dokumentów.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
Posiada Pani/Pan prawo do:
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

2.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl