Starszy wykładowca

Instytut Dowodzenia
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki  ogłasza konkurs

na stanowisko starszy wykładowca w Instytucie Dowodzenia, w grupie pracowników dydaktycznych.

Wymiar etatu:  pełny etat – umowa o pracę od luty 2023 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych z grupami szkoleniowymi zgodnie z przyjętymi standardami z programami kształcenia z planem studiów oraz rozkładem zajęć w ramach wymiaru zajęć dydaktycznych określonego w uchwale Senatu;

·         opracowanie i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;

udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie wojskowe i cywilne;
prowadzenie działalności publicystycznej (podręczniki, skrypty, opracowania metodyczne, artykuły itp.);
·         opracowywanie materiałów planistycznych, analitycznych i sprawozdań z prowadzonej działalności dydaktycznej;

·         analizowanie programów kształcenia i szkolenia w zakresie prowadzonych przedmiotów oraz opracowanie propozycji ich zmian z uwzględnieniem aktualnych potrzeb oraz wniosków z działalności kontrolnej;

·         posługiwanie się elementami systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania Uczelnią w obszarze planowania, ewidencjonowania i rozliczenia procesu dydaktycznego
a także obiegu dokumentów w zakresie swoich kompetencji.

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

·         tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny) oraz ukończone studia podyplomowe;

·         staż na stanowisku wykładowcy lub znaczące osiągnięcia (doświadczenie ) zawodowe;

·         autor lub współautor publikacji (skryptów, podręczników i innych opracowań zawodowych);

·         posiadać uprawnienia trenerskie (instruktorskie) w minimum jednej dyscyplinie sportów walki (boks, judo, karate, zapasy);

·         posiadać uprawnienia instruktora strzelectwa;

·         uprawnienia do prowadzenia strzelań z broni: pneumatycznej, palnej bocznego zapłonu, palnej centralnego zapłonu, maszynowej, samoczynnej, gładkolufowej;

·         posiadać umiejętność posługiwania się elementami  systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania Uczelnią w obszarze planowania ewidencjonowania i rozliczenia procesu dydaktycznego a także obiegu dokumentów w zakresie swoich kompetencji;

·         posiadać umiejętności prowadzenia zajęć z Walki w Bliskim Kontakcie realizowanych

w Resorcie Obrony Narodowej;

·         znajomość sprzętu uzbrojenia występującego w Siłach Zbrojnych RP;

·         znajomość przepisów i aktów prawnych regulujących funkcjonowanie strzelnic oraz proces szkolenia ogniowego w jednostce wojskowej;

·         doświadczenie w pracy ze środkami bojowymi;

·         umiejętność pracy w zespole;

·         znajomość języka angielskiego – w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie);

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej;

·         umiejętność posługiwania się symulatorami broni strzeleckiej;

·         poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Mile widziane dodatkowe kompetencje:

·   znajomość metodyki szkolenia ogniowego;

·   doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach w strukturach jednostek/instytucji

 wojskowych lub w szkolnictwie wojskowym;

·   znajomość przepisów  normujących proces zabezpieczenia materiałowego uczelni

   wojskowej/jednostek wojskowych;

·   znajomość funkcjonowania systemów szkolenia ogniowego w jednostkach specjalnych;

·  doświadczenie związane z wykorzystaniem systemów symulacji komputerowej
w dydaktyce;

·  odbyte szkolenie w zakresie posługiwania się bronią strzelecką na polu walki;

·   znajomość dydaktycznych struktur organizacyjnych w jednostkach/instytucjach wojskowych oraz zasad ich funkcjonowania i obiegu dokumentów.

Termin składania dokumentów: do dnia 10.02.2023.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.                          

Dokumenty: 

– CV,

– list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, staż pracy, doświadczenie w zakresie prowadzenia grantów, projektów naukowych, uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, ukończenie kursów i szkoleń oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

– oświadczenie o tym, że spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3  oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– w przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

– w przypadku, gdy tytuł naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu naukowego, (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce;

– w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do  AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone    w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.     Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.     Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.     Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.     Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.     Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria@awl.edu.pl