Stypendysta/tka – Doktorant/ka

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat, Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów

Celem projektu badawczego jest eksploracja zależności między lękowym i unikającym stylem przywiązania a preferowanym nastawienia rynkowego w relacjach interpersonalnych). Szerszy opis projektu można znaleźć tutaj.

Projekt Preludium BIS nr 2021/43/O/HS6/00778 finansowany ze środków NCN.

Stypendysta/tka – Doktorant/ka

Miejsce pracy: Wrocław 

Instytut Psychologii

Opis zadań wykonywanych wspólnie z Kierownikiem Projektu:

 • Przegląd literatury
 • Praca nad badaniami w ramach Zadań 1-4 (zawartych w opisie projektu), z uwzględnieniem badań pilotażowych
 • Rekrutacja osób badanych do badania podłużnego, prowadzenie eksperymentów w laboratorium oraz online
 • Prowadzenie szkoleń dla pomocników badacza w eksperymentach laboratoryjnych
 • Analiza i interpretacja danych
 • Przygotowywanie artykułów naukowych i prezentacji/plakatów na konferencje naukowe
 • Prezentowanie wyników podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych

Wymagania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra psychologii (kandydaci którzy są na ostatnim roku studiów muszą dostarczyc dyplom ich ukończenia przed rozpoczęciem projektu, to jest 1.10.2022)
 • Gotowość do nauki w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS od 1 października 2022
 • Zainteresowanie psychologią społeczną, zachowaniami konsumenckimi oraz psychologią ekonomiczną
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych oraz terenowych
 • Doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych
 • Gotowość do nauki zaawansowanych metod statystycznych (Modelowanie Równań Strukturalnych, analiza wielopoziomowa)
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego (minimum C1)
 • Udokumentowany dorobek w postaci publikacji naukowych

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość zaawansowanych metod statystycznych (Modelowanie Równań Strukturalnych, analiza mediacji i moderacji)
 • Dorobek w postaci publikacji naukowych w języku angielskim
 • Gotowość do przygotowania rozprawy doktorskiej opartej o publikacje naukowe

Oferujemy:

 • Stypendium doktoranckie na okres 4 lat w wysokości 3789,06 zł netto przez pierwsze dwa lata (4546,15 zł po pozytywnym przejściu oceny śródokresowej)
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
 • Możliwość odbycia stażu w Uniwersytecie Agder (Norwegia) por opieką prof. Tobiasa Otterbringa

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu
 • Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra psychologii

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

 

Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 maja 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

 

Kryteria formalne:

 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 70% oceny końcowej
 • Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych – 30% oceny końcowej

Link do REGULAMINU NCN dla PRELUDIUM BIS 3 oraz do REGULAMINU SWPS.

 

Skład komisji konkursowej:

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS  – Przewodnicząca Komisji
dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek Komisji
prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz – Członek Komisji
Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

 

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl.

Stypendysta(-tka) w wyniku rekrutacji zostanie jednocześnie uczestnikiem/uczestniczką Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS i będzie go/ją obowiązywać program studiów Szkoły Doktorskiej.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.