wykładowca

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie metodyki edukacji muzycznej) na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej  Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

–       spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

–       ukończyły studia wyższe na wychowanie muzyczne lub edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

–       posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w szkolnictwie ogólnokształcącym,

–       wykazują się osiągnięciami w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,

–       deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

–        zgłoszenie udziału w konkursie,

–        życiorys,

–        kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

–        dokumenty potwierdzające minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w  szkolnictwie ogólnokształcącym,

–        informacja o osiągnięciach w działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

–        pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,

–        pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać do dnia 19 sierpnia 2022 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław (pok. nr 015A lub 016A)  lub przesłać na adres kadry@amkl.edu.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe w dniu  9 września 2022 r. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 września 2022 r. Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie oraz klauzula informacyjna  https://bip.amuz.wroc.pl/27/53/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich.html 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@amkl.edu.pl