WYKŁADOWCA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko: Wykładowca
w Instytucie Zarządzania na Wydziale Zarządzania

NR 12475/22

 

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
na Wydziale Zarządzania AWL.

 

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę od listopad 2022 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi standardami, programami kształcenia, planem studiów oraz rozkładem zajęć, w ramach przewidzianego pensum;

·         udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń i konsultacji;

·         udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych;

doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych i metodycznych;
·         opracowywanie materiałów planistycznych, analitycznych i sprawozdań z prowadzonej działalności dydaktycznej;

udział w pracach komisji powoływanych na szczeblu Uczelni, w celu zabezpieczenia jej działalności;
·         współpraca z innymi pracownikami przy opracowywaniu i uaktualnianiu planów studiów i programów nauczania w ramach przedmiotów realizowanych na Wydziale Zarządzania;

·         wykonywanie innych obowiązków wynikających z poleceń przełożonych, wiążących się merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem.

 

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

·         posiadanie wykształcenia wyższego (ukończenie studiów magisterskich w obszarze nauki o zarządzaniu i jakości lub równorzędny);

·         deklaracja (oświadczenie) na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy;

·         deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizacyjnych realizowanych przez AWL;

·         dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność;

·         posiadanie kompetencji merytorycznych w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami uczelni wyższej z przedmiotów związanych z zarządzaniem (kopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń);

·         biegła znajomość języka polskiego;

·         kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o:

– zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą,

– nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.

 

Mile widziane: dodatkowe kompetencje:

·         zaangażowanie i kreatywność, warunkujące atrakcyjny przebieg zajęć;

·         praktyka zawodowa związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych;

·         dorobek naukowy i publicystyczny w dziedzinie nauk społecznych;

umiejętność pracy w zespołach zadaniowych.
 

Termin składania dokumentów: do dnia 16.10.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław (z dopiskiem nazwy stanowiska i nr konkursu) osobiście, drogą pocztową (liczy się data stempla) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl.

 

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone
kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i dydaktyczne,
deklarację pracy na etacie w AWL jako podstawowym miejscu pracy, deklarację uczestnictwa
w przedsięwzięciach organizacyjnych realizowanych przez AWL, poświadczenie bezpieczeństwa lub oświadczenie wyrażające zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej w przypadku kandydatury zagranicznej, oświadczenie o tym, że spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 276 ust.1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, gdy dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym, w przypadku, gdy tytuł naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu naukowego lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce), oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej -dotyczy kandydatów nie będących obywatelami polskimi.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach”

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.        Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.        Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.        Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.        Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.        Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1..

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki