Wykładowca

Instytut Dowodzenia
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki          ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Dowodzenia w Zakładzie Działań Specjalnych w Zespole Działań Górskich i SERE w grupie pracowników dydaktycznych.

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie wykładów z profilaktyki zdrowotnej/medycznej w górach oraz prognozowania, przeciwdziałania zagrożeniom wynikających z działania w środowisku górskim, z  zakresu ratownictwa górskiego, narciarstwa wysokogórskiego, wspinaczki skałkowej, technik ratownictwa wysokościowego;
 • prowadzenie ćwiczeń z zakresu ratownictwa górskiego, narciarstwa wysokogórskiego, wspinaczki skałkowej, technik ratownictwa wysokościowego.

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędny);
 • tytuł instruktora rekreacji/sportu o specjalności wspinaczka oraz tytuł instruktora rekreacji/sportu o specjalności narciarstwo wysokogórskie;
 • aktualne uprawnienia szkoleniowe instruktora ratownictwa górskiego GOPR/TOPR
  lub instruktora PZA;
 • kilkuletnie doświadczenie pracy zawodowej jako ratownik górski GOPR/TOPR.

Mile widziane dodatkowe kompetencje:

 • ukończone kursy specjalistyczne z obszarze ratownictwa górskiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu krajowych i zagranicznych szkoleń specjalistycznych
  z ratownictwa górskiego;
   

Termin składania dokumentów: do dnia 15.12.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową z dopiskiem nazwy stanowiska (liczy się data stempla pocztowego) lub elektronicznie na adres: kancelaria@awl.edu.pl z nazwą stanowiska w tytule.         

Dokumenty: 

– CV oraz list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, staż pracy, doświadczenie, ukończenie kursów i szkoleń oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

– deklarację pracy na pełnym etacie w AWL jako podstawowym miejscu pracy,

– deklarację uczestnictwa w przedsięwzięciach organizacyjnych realizowanych przez AWL,

– oświadczenie kandydata, że spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3  oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– w przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

– w przypadku, gdy tytuł naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu naukowego, (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce;

– w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska lub elektronicznie na adres kancelaria@awl.edu.pl z nazwą stanowiska w tytule.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

  KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.    Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.    Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.    Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.    Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.