wykładowca

Personalny
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 

Konkurs na stanowisko: Wykładowca w Zespole Systemów Łączności

 

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki                         ogłasza konkurs na stanowisko wykładowca

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę od 01.04.2023r.

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie wykładów z zakresu dowodzenia i organizacji pododdziałów walki elektronicznej.
Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń z zakresu taktyki wojsk łączności i informatyki.
Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń z zakresu kierowania systemami teleinformatycznymi.
Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie wyższe II stopnia lub III stopnia teleinformatyka, elektronika, pokrewne.
Znajomość zasad planowania i kierowania systemami łączności i informatyki w działaniach pododdziałów i oddziałów łączności.
Znajomość sił i środków pododdziałów łączności przewidzianych do zapewnienia dowodzenia oddziałom i związkom taktycznym w różnych rodzajach działań bojowych.
Znajomość zadań, organizacji sieci i systemów teleinformatycznych oraz dokumentacji łączności wytwarzanej w procesie dowodzenia przez sztabowe komórki dowodzenia i łączności na szczeblu Brygady Zmechanizowanej (BZ) i Dywizji Zmechanizowanej (DZ).
Znajomość zasad organizacji systemu łączności podczas rozwijania, eksploatacji oraz przemieszczania Węzłów Łączności Stanowisk Dowodzenia BZ i DZ.
Znajomość zasad opracowania dokumentów planistycznych, rozkazodawczych oraz eksploatacyjno-ewidencyjnych wykonywanych przez osoby funkcyjne wchodzące w skład sekcji wsparcia dowodzenia i łączności zespołu wsparcia SD BZ i ZT oraz służby operacyjno-technicznej na polowych węzłach łączności w różnych rodzajach działań taktycznych.
Znajomość przeznaczenia, struktur organizacyjnych oraz możliwości bojowych pododdziałów walki elektronicznej wojsk własnych oraz innych państw.
Znajomość podstawowych sposobów obrony elektronicznej własnych systemów elektronicznych przed rozpoznaniem i obezwładnianiem przeciwnika.
·         Znajomość zasad przeciwdziałania zagrożeniom naruszeń bezpieczeństwa, w odniesieniu do szczególnie wrażliwego obszaru, jakim jest rozpoznanie radioelektroniczne.

·         Znajomość nowoczesnych sieci i systemów teleinformatycznych oraz kierunków modernizacji systemów dowodzenia i łączności oraz systemy identyfikacji bojowej w SZ RP i NATO.

Mile widziane: dodatkowe kompetencje:

Praca na stanowiskach dowódców pododdziałów łączności oraz w komórkach sztabowych na stanowiskach w sekcjach/wydziałach łączności i informatyki.
Dorobek naukowy z zakresu organizacji łączności i informatyki w pododdziałach, oddziałach
i związkach taktycznych w różnych rodzajach działań.
Kursy i certyfikaty z zakresu sprzętu i systemów teleinformatycznych będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.
 

Termin składania dokumentów: do dnia 19 marca 2023r.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. E-mail: kancelaria@awl.edu.pl z nazwą stanowiska w tytule.

 

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Powyższe dokumenty prosimy
dostarczyć do  AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym 
z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone                                     w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.        Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.        Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.        Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.        Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.        Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1..

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria@awl.edu.pl