Wykładowca

Aktorski
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki filmowe i teatralne

Kraków, dn. 28 lutego 2023 r.

SPK.1101.1.2023

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 28 lutego 2023 r.
konkurs na Wydziale Aktorskim Filia AST we Wrocławiu
na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
w dziedzinie sztuki, dyscyplina sztuki filmowe i teatralne
w niepełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotu Wymowa
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz mogące się wykazać:
1) posiadaniem tytułu zawodowego licencjata albo równorzędnego,
2) co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pracy w Uczelni lub innych ośrodkach poza nią,
3) czynnym wykonywaniem zawodu aktora, wokalisty,
4) dogłębną znajomością technik wymowy i impostacji,
5) znajomością zagadnień z zakresu logopedii,
6) predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym.
Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:
1) podanie kandydata,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
4) informacje o dorobku artystycznym, naukowym lub pedagogicznym,
5) list referencyjny, potwierdzający predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
6) odpis dyplomu ukończenia studiów,
7) oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 30 marca 2023 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.
Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 marca 2023 r.
Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.
AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.

Rektor AST
prof. dr hab. Dorota Segda

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jszewczyk@ast.krakow.pl