Wykładowca

praca@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Uniwersytet Wrocławski

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko wykładowcy w

Zakładzie Myśli Ekonomicznej

Instytutu Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

–         podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

–         życiorys,

–         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–         kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,

–         autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

–         wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

–         dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne  jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy. Listy proszę przesłać na adres andrzej.bator@uwr.edu.pl

 

Słowa kluczowe: ekonomia, ekonomia polityczna, mikroekonomia, makroekonomia.

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

Stopień magistra w zakresie ekonomii.
Wykazać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu mikroekonomii, makroekonomii i pokrewnych dziedzin,
Wykazywać znajomość heterodoksyjnych nurtów ekonomicznych oraz tematyki historii myśli ekonomicznej,
Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim). W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.
·         Kultura osobista.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Myśli Ekonomicznej  – dr hab. Mateusz Machaj mail: mateusz.machaj@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 6 sierpnia 2021 r. 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl