Wykładowca

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę od października 2021

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1)      Prowadzenie zajęć dydaktycznych z grupami szkoleniowymi zgodnie z przyjętymi standardami z programami kształcenia z planem studiów oraz rozkładem zajęć w ramach wymiaru zajęć dydaktycznych określonego w uchwale Senatu;

2)      Udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń
i konsultacji;

3)      Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych;

4)      Współpraca z innymi pracownikami Uczelni przy opracowywaniu i uaktualnianiu planów studiów i programów nauczania w ramach realizowanych przedmiotów;

5)      Doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych i metodycznych;

6)      Udział w pracach komisji powoływanych na szczeblu Uczelni, w celu zabezpieczenia jej działalności;

7)      Udział w pracach komisji oraz w procesie rekrutacji do Uczelni;

8)      Przygotowanie i prowadzenie zgodnej z obowiązującymi normami wymaganej dokumentacji dydaktycznej i metodycznej;

9)      Wykonywanie innych obowiązków wynikających z poleceń przełożonych, wiążących się merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem.

 

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

1)      Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, uzyskanego na kierunku prowadzonym w dyscyplinie matematyka;

2)      Deklaracja pracy na pełnym etacie w AWL jako podstawowym miejscu pracy;

3)      Dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność;

4)      Posiadanie kompetencji merytorycznych do prowadzenia zajęć ze studentami uczelni wyższej z matematyki wyższej oraz zastosowań matematyki – ze szczególnym uwzględnieniem metod probabilistycznych i statystyki matematycznej;

5)      Deklaracja uczestnictwa w przedsięwzięciach organizacyjnych realizowanych przez AWL.

 

Mile widziane dodatkowe kompetencje:

1)      Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć matematycznych z wykorzystaniem narzędzi komputerowych: platform komunikacyjnych, e-learningowych i pakietów matematycznych;

2)      Kwalifikacje do prowadzenia wykładów z matematyki wyższej i z zastosowań matematyki, np. posiadanie stopnia naukowego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka, doświadczenie zawodowe w zakresie zastosowań matematyki, dorobek naukowy;

3)      Zaangażowanie i kreatywność, warunkujące atrakcyjny przebieg zajęć;

4)      Umiejętność pracy w zespołach zadaniowych.

 

Termin składania dokumentów: do dnia 13.08.2021 r. do godz. 10.00.

Przewidywany termin rozmów:  w ciągu tygodnia od terminu składania dokumentów.                     

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.  

 

Dokumenty:  

–        CV,

–        list motywacyjny,

–        kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, staż pracy, doświadczenie w zakresie dydaktyki przedmiotów matematycznych, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

–        deklarację pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy,

–        oświadczenie, że kandydat spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 r. poz. 478) oraz że kandydat nie został ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 tejże Ustawy,

–        w przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

–        w przypadku, gdy tytuł zawodowy (lub stopień naukowy) został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce;

–        w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.

 

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do  AWL w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach.”

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone                                     w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.     Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.     Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.     Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.     Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.     Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.awl.edu.pl.