Wykładowca

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, Wrocław.

Termin składania dokumentów: do dnia 04.11.2021 r. do godz. 12:00

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.                          

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i dydaktyczne, deklarację pracy na etacie w AWL jako podstawowym miejscu pracy (w przypadku kandydatury zagranicznej, gdy dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz
z tłumaczeniem przysięgłym, w przypadku, gdy tytuł naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu naukowego lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce), oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej (dotyczy kandydatów nie będących obywatelami polskimi).

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do  AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi standardami, programami kształcenia, planem studiów oraz rozkładem zajęć, w ramach przewidzianego pensum;

udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń i konsultacji;

opracowanie i prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i metodycznej;

opracowywanie materiałów planistycznych, analitycznych i sprawozdań z prowadzonej działalności dydaktycznej;

analizowanie programów kształcenia i szkolenia w zakresie prowadzonych przedmiotów oraz opracowanie propozycji ich zmian, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb oraz wniosków z działalności kontrolnej;

posługiwanie się elementami systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania Uczelnią w obszarze planowania, ewidencjonowania i rozliczenia procesu dydaktycznego, a także obiegu dokumentów w zakresie swoich kompetencji;

uczestnictwo w przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych realizowanych przez AWL.

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

posiadanie tytułu zawodowego magistra; posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego;

posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy lub ratownictwa medycznego;

deklaracja pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy;

umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Mile widziane (dodatkowe kompetencje):

posiadanie tytułu instruktora CLS, nadanego przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi lub międzynarodową organizację NAMIT;

odbyte szkolenia z zakresu medycyny taktycznej;

odbyte kursy instruktora pierwszej pomocy, ratownika górskiego, ratownika wodnego;

umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.awl.edu.pl.