wykładowca – pracownik dydaktyczny

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi standardami, programami kształcenia, planem studiów oraz rozkładem zajęć, w ramach przewidzianego pensum;

·         udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń i konsultacji;

·         opracowanie i prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i metodycznej;

·         opracowywanie materiałów planistycznych, analitycznych i sprawozdań z prowadzonej działalności dydaktycznej;

·         analizowanie programów kształcenia i szkolenia w zakresie prowadzonych przedmiotów oraz opracowanie propozycji ich zmian, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb oraz wniosków
z działalności kontrolnej;

·         posługiwanie się elementami systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania Uczelnią w obszarze planowania, ewidencjonowania i rozliczenia procesu dydaktycznego,
a także obiegu dokumentów w zakresie swoich kompetencji;

·         uczestnictwo w przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych realizowanych przez AWL.

 

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra;

·         posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego;

·         deklaracja pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy;

·         umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o:

– zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą,

– nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.

Mile widziane (dodatkowe kompetencje):

·         posiadanie tytułu instruktora CLS, nadanego przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi lub międzynarodową organizację NAMIT;

·         posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy lub ratownictwa medycznego;

·         odbyte szkolenia z zakresu medycyny taktycznej;

·         odbyte kursy instruktora pierwszej pomocy, ratownika górskiego, ratownika wodnego;

·         umiejętność pracy w zespole.

Termin składania dokumentów: do dnia 03.11.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub elektronicznie na adres: kancelaria@awl.edu.pl.

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i dydaktyczne, deklarację pracy na etacie w AWL jako podstawowym miejscu pracy (w przypadku kandydatury zagranicznej, gdy dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz
z tłumaczeniem przysięgłym, w przypadku, gdy tytuł naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu naukowego lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce), oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej (dotyczy kandydatów nie będących obywatelami polskimi).

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska lub elektronicznie.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone
w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.
Posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.rogozinska@awl.edu.pl