kierownik

Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ogłasza konkurs otwarty na funkcję  kierownika

 
w Zakładzie Biotechnologii Farmaceutycznej

Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

(nazwa jednostki)

 

A.     Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 

1.      posiadać tytuł naukowy profesora nauk farmaceutycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk farmaceutycznych,

2.      legitymować się tytułem zawodowym mgr biologii/biotechnologii/farmacji,

3.      posiadać specjalizację odpowiadającą profilowi działalności jednostki (jeżeli dotyczy),

4.      wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi, w tym:

– doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla kierunku farmacja zgodnie z zakresem obowiązujących standardów kształcenia;  

– udokumentowanym doświadczeniem w kierowaniu projektami badawczymi i grantami pozyskanymi w trybie konkursowym poza uczelnią, ze środków krajowych lub zagranicznych;

– doświadczeniem w badaniach z zakresu biotechnologii i hodowli komórek, tkanek i organów roślinnych in vitro oraz z wykorzystaniem hodowli komórek zwierzęcych.

 

B.     Zgodnie z § 9 ust. 4 – 6 Regulaminu postępowania konkursowego, do konkursu
nie może przystąpić osoba, która:

1.      nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

2.      z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 3-4 art. 124 ust. 2, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 123 ust. 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 124 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

3.      została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub w art. 276  ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668). W/w osoba może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

 

C.     Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:

1.      podanie,

2.      oświadczenie kandydata o zapoznaniu  i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w  jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”,

3.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,

4.      życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,

5.      odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,

6.      odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),

7.      spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,

8.      informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,

9.      proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,

10.  zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),

11.  deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

12.  informację o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,

13.  oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. B: 1, 2, 3,

14.  opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypdaku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,

15.  ewentualne referencje lub opinie,

16.  W przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenia: potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc, poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne, prowadzenie studiów w języku obcym, kierowanie grantem naukowym, promotorstwo przewodów doktorskich, opracowanie wzoru użytkowego lub patentu, zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.