Kierownik

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Otwarty konkurs otwarty na funkcję kierownika w Katedrze Zdrowia Publicznego

 

A.     Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 

1.       posiadać udokumentowany tytuł naukowy profesora nauk o zdrowiu lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu,

2.       posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia,

3.       wykazać się osiągnięciami zawodowymi w obszarze nauki i dydaktyki szkoły wyższej oraz doświadczeniem w kierowaniu zespołami badawczymi.