Post-doc

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs otwarty

na pracownika badawczego typu post-doc

w Katedrze Biogospodarki Stosowanej

w ramach projetu : H2020 BeCoop (Unlocking the community energy potential to support the market uptake of bioenergy heating technologies – grant 952930)

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

 

Zakres obowiązków:

Realizacja zadań związanych z projektemH2020 BECoop (Unlocking the community energy potential to support the market uptake of bioenergy heating technologies -grant 952930),przydzielonych przez Kierownika Projektu,
Udział wprowadzonych aktualnie badaniach realizowanych w Katedrze Biogospodarki Stosowanej,
Udział w pisaniu publikacji do czasopism wysokopunktowanych z IF znajdujących się na liście MNiSW,
Aktywny udział merytoryczny w przygotowywaniu i składaniu wniosków o finansowanie badań naukowych w ramach otwartych konkursów krajowych i zagranicznych.
 

Najważniejsze informacje/wymagania:-

Czas trwania: 24 miesiące (umowa na okres 6 miesięcy z opcję jej przedłużania na kolejne 6 miesięcy w przypadku pozytywnej ewaluacji i akceptacji przez Kierownika projektu)

Wynagrodzenie: zgodnie z warunkami dla pracowników Uczelni, zgodnie z wykształceniem i posiadanym tytułem naukowym, oraz stażem pracy)

Uwaga: w zależnościod kandydata, całkowitemiesięczne obciążenie pełnego etatu (z wszystkimi narzutami, stażem pracy, 13-tka) wynosić będzie: asystent z tytułem doktora (5 916,97PLN), adiunkt z tytułem doktora (6 968,42PLN).

 

Kandydat na stanowisko pracownika badawczego w ramach post-doc w Katedrze Biogospodarki Stosowanej powinien spełniać następujące warunki:

Stopień doktora w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka uzyskany po 2018 roku(preferowany)lub w dyscyplinach pokrewnych,
Znajomość problematyki odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza biomasy i innych biopaliw,
publikacje naukowe w czasopismach z IF,
dobra/bardzo dobra znajomość języka angielskiego (brak problemów komunikacyjnych, umiejętność pisania w języku angielskim) -poziom C1,
Udokumentowany udział w projektach,
Prawo jazdy kategorii B. 
 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:

podanie do Rektora,
życiorys,
wykaz osiągnięć naukowych,
odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego.
 

Pełną dokumentację należy składać (osobiście lub drogą elektroniczną) w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25, pokój 130 lub przesłać na adres: hr@upwr.edu.pl (z dopisaniem w tytule maila: Kandydat na pracownika typu post-doc w ramach projektu BeCoop).  

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:  10.05.2021 r.

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji i informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników biorących udział w procesie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Uczelni pod adresem https://bip.upwr.edu.pl/ogloszenia/praca-na-upwr.

W procesie rekrutacji na stanowiska naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszcza odstępstwo od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.