Profesor/Profesor uczelni

Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora/profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej   ( w Zakładzie Patofizjologii ) Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i w § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.   Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko profesora/profesora uczelni powinien/na spełniać następujące warunki: posiadać tytuł profesora/stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk weterynaryjnych lub rolniczych w dyscyplinie weterynaria; posiadać dyplom lekarza weterynarii; posiadać znaczący dorobek naukowy opublikowany w czasopismach punktowanych przez MNiSW wyróżnionych w Journal Citation Reports; posiadać doświadczenie i biegłość w planowaniu i prowadzeniu eksperymentów oraz badań nad patogenezą procesów chorobowych u zwierząt; biegle posługiwać się językiem polskim; posiadać doświadczenie dydaktyczne szczególnie z zakresu patofizjologii weterynaryjnej oraz posiadać udokumentowany fakt bycia promotorem lub promotorem pomocniczym w przynajmniej jednym zakończonym nadaniem stopnia naukowego doktora postępowaniu doktorskim; znać język angielski na poziomie komunikatywnym, który pozwoli na prowadzenie zajęć ze studentami w języku angielskim; pełni bądź pełnił/a funkcję koordynatora ze strony Uczelni lub kieruje bądź kierował/a projektem badawczym finansowanym przez krajową lub zagraniczną instytucję finansującą badania naukowe; wykazywać się istotną aktywnością naukową realizowaną we współpracy z więcej niż jedną uczelnią lub instytucją naukową, w szczególności zagraniczną; posiadać odbyty przynajmniej 6-miesięczny staż badawczy w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej albo staż typu post-doc w projekcie badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych.  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć: podanie do Rektora, życiorys, wykaz publikacji, wykaz dorobku dydaktycznego, potwierdzenie doświadczenia zdobytego  za granicą, odpis dyplomu lekarza weterynarii, dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, ew. aktu nadania tytułu profesora, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.  Pełną dokumentację należy składać (osobiście lub drogą elektroniczną) w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25, pokój 130 lub przesłać na adres: hr@upwr.edu.pl (z dopisaniem w tytule maila: Kandydat na stanowisko profesora w KIPiPW). Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 14.03.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.03.2021 r. Zatrudnienie od m-ca kwietnia 2020 r.   Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników biorących udział w procesie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Uczelni pod adresem https://bip.upwr.edu.pl/ogloszenia/praca-na-upwr. W procesie rekrutacji na stanowiska naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszcza odstępstwo od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.