Asystent badawczo-dydaktyczny

Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki

Politechniki Wrocławskiej

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Optyki i Fotoniki

w wymiarze pełnego etatu

 

Nr referencyjny: K67W11D11/32/2022

Dyscyplina naukowa: Nauki fizyczne

Specjalność: Nieliniowa optyka światłowodów

 

Opis stanowiska:

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry i Wydziału.

Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia nieliniowej optyki światłowodów zgodne
z profilem naukowym Katedry Optyki i Fotoniki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, w szczególności: optykę światłowodów, optykę nieliniową, oraz metody numeryczne charakteryzowania światłowodów i prowadzenia symulacji propagacji światła w światłowodach nieliniowych (w tym w światłowodach kilku- i wielomodowych).

 

Zadania:

·        prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,

·        prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie programowania, metod numerycznych oraz podstaw fizyki, na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia,

·        współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,

·        ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

·        przygotowywanie wniosków o granty badawcze,

·        wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

 

 

Wymagania:

·         tytuł zawodowy magistra na kierunku Optyka lub pokrewnym,

·         doświadczenie badawcze potwierdzone pracą magisterską, dotyczące w szczególności wykorzystania metod numerycznych w modelowaniu propagacji światła; dodatkowym atutem będzie aktywność studencka potwierdzona prezentacjami w ramach naukowych konferencji studentów,

·         kompetencje dydaktyczne w zakresie programowania; dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w zawodzie nauczyciela,

·         bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

·        zgłoszenie do konkursu, zawierające adres kandydata (do korespondencji), adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu,

·        podanie kandydata do JM Rektora PWr o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w przypadku wygrania konkursu,

·        życiorys zawodowy,

·        kopia dyplomów poświadczających posiadane tytuły zawodowe,

·        autoreferat w formie jednego pliku PDF, informujący o zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, w tym:

◦   wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, uzyskane tytuły zawodowe,

◦   zwięzły opis doświadczenia badawczego,

◦   informacja o odbytych stażach naukowych i zawodowych o długości min. 1 miesiąc,

◦   informacja o osiągnięciach i posiadanych kompetencjach dydaktycznych, w tym o odbytych szkoleniach,

◦   informacja o dalszych planach naukowych w kontekście działalności zespołów badawczych w Katedrze Optyki i Fotoniki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr,

·         opinia opiekuna naukowego charakteryzująca dotychczasowe osiągnięcia oraz perspektywy rozwoju naukowego kandydata (opinia może zostać przesłana drogą mailową przez jej autora bezpośrednio do przewodniczącego komisji konkursowej, prof. dr. hab. inż. Wacława Urbańczyka: waclaw.urbanczyk@pwr.edu.pl.

·         pismo z oświadczeniem kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

·        pismo z oświadczeniem kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

·        podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie wraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór poniżej treści ogłoszenia.

 

Oferujemy:

·        pracę na pełny etat,

·        stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

·        możliwość realizacji planów badawczych i dalszego awansu zawodowego.

 

Termin składania ofert: 2022-08-17 12:00

 

Planowany termin zatrudnienia: od 2022-10-01

 

Dodatkowe informacje:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

 

Kryteria oceny kandydatów na podstawie nadesłanej dokumentacji: dotychczasowe doświadczenie badawcze (40%); doświadczenie zawodowe (40%); kompetencje i osiągnięcia dydaktyczne (20%).

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do poproszenia kandydatów o dodatkową rozmowę kwalifikacyjną dotycząca prezentacji dotychczasowej aktywności naukowej oraz planowanych badań naukowych. W takim przypadku ostateczna ocena ustalana jest przez komisję z uwzględnieniem przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 07 września 2022.

 

Składanie dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail przewodniczącego komisji konkursowej, prof. dr. hab. inż. Wacława Urbańczyka: waclaw.urbanczyk@pwr.edu.pl.

 

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu należy każdorazowo opatrzyć numerem referencyjnym.

 

Wszelka korespondencja związana z konkursem kierowana będzie w formie elektronicznej na adres email podany we wniosku.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyboru kandydata bez podania przyczyn.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – RODO

(prosimy skopiować, wydrukować i podpisać)

 

I. Uprzejmie informujemy:

Tożsamość administratora

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje administrator, którym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z nawiązaniem współpracy lub zatrudnieniem u administratora. Dokumentacja konkursowa podlega ponadto obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa logo „Human Resources Excellence in Research” oraz podlegać może przeglądom potwierdzającym, że stosuje zasady Karty i Kodeksu. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych. Takie zaś przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom uczestniczącym w procedurach konkursowych. Kandydatom nieprzyjętym umożliwimy odebranie dokumentów zawierających te dane, a nieodebrane zniszczymy. Dokumenty i dane Kandydatów przyjętych trafią do akt osobowych pracowników. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i podmioty uprawnione do nadzorowania procedur konkursowych i ich weryfikacji. Jeżeli to tylko będzie prawnie dopuszczalne i wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane w czasie trwania postępowania konkursowego, a następnie udostępniane do zwrotu (przez następne 6 miesięcy) albo przetwarzane w aktach pracowniczych przez okres zatrudnienia, a także później w czasie ustalonym przepisami powszechnymi.

Prawa podmiotów danych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i w tych sytuacjach, gdy dokonujemy go na podstawie zgody, nie będzie to wpływać na legalność czynności przeprowadzonych przed wycofaniem zgody. Służy Państwu też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego administrator dokonuje z powołaniem na jego usprawiedliwiony prawnie interes.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca wystąpienia domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 869.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w procedurach konkursowych, dla obsługi Państwa wniosku i dokumentacji oraz w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

 

II. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 we Wrocławiu w celu uczestniczenia w ww. konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

(data i czytelny podpis) ………………

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.preizner@pwr.wroc.pl