wykładowca

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja”

ZATRUDNIMY
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA KIERUNKU INFORMATYKA
w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby:
• pracujące jako nauczyciele akademiccy lub mające doświadczenie zawodowe na stanowiskach administrator sieci i/lub analityk systemowy i/lub inżynier testów
• posiadające tytuł zawodowy magistra (kierunek Informatyka)
• deklarujące gotowość do podjęcia dłuższej współpracy z Uczelnią

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy lub CV
• oryginały lub odpisy uzyskanych dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń
• ewentualne referencje i opinie

Dokumenty należy złożyć:
• osobiście w sekretariacie Uczelni – pok. 118 – I piętro,
• przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław

• lub wysłać na adres mailowy : edukacja@edukacja.wroc.pl