wykładowca

Wydział Nauk Medycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Wymagane są umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o profilu
praktycznym – pielęgniarstwo. Przewidywane jest prowadzenie zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń z zakresu
geriatrii i badań fizykalnych.
Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: Ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), Statucie PWSZ w Nysie oraz:
– posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza,
– mają co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe,
– posiadają specjalizację z geriatrii,
– mają doświadczenie dydaktyczne w obszarze szkolnictwa wyższego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
a) podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie (ze wskazaniem numeru postępowania),
b) życiorys zawodowy,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,
e) wykaz publikacji naukowych,
f) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym,
g) oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu – nie dotyczy.

Oferty należy przesyłać na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS
lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: od dnia 18.02.2021 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji."

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.